TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

FAQs

Wie is Hizb ut Tahrir?

Hizb ut Tahrir is een politieke partij wiens ideologie Islam is. Hizb ut Tahrir werkt om de moslims in staat te stellen de Islamitische manier van leven terug op te nemen. De Partij roept daarom op tot hervestiging van de staat oorspronkelijk gesticht door Profeet Mohammed (saw), de Islamitische Staat Al Khilafa, zodat Islam weer toegepast kan worden in het dagelijks leven, de staat en de samenleving.

 

Wat is het doel van Hizb ut Tahrir?

Hizb ut Tahrir heeft zich ten doel gesteld om de mensen terug te leiden naar de juiste manier van leven. Dit is de manier van leven waar de Wet van Allah (swt) gevolgd wordt bij alle kwesties, in ieder bereik.

"En Ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Adh Dhaariyaat 51, vers 56)

Om dit te kunnen realiseren streeft Hizb ut Tahrir de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa na. De Islamitische Staat Al Khilafa is de staat die de Sjari'a van Allah (swt) ten uitvoer brengt, zodat wanneer er een kwestie is deze met Islam opgelost wordt.

Enkel door te regeren met Islam, door de Sjari'a van Allah (swt) in de praktijk toe te passen, kunnen de moslims alles dat Allah (swt) geboden heeft na komen en alles dat Allah (swt) verboden heeft verlaten. 

 

Wat is de werkwijze van Hizb ut Tahrir?

De werkwijze van Hizb ut Tahrir is gebaseerd op de Siera van de Profeet (saw). Het is de methode van de Profeet (saw) nadat hij (saw) door Allah (swt) als boodschapper was gestuurd om de Islamitische Staat Al Khilafa te vestigen en het land van Koefr te veranderen in het land van Islam, en de Djahiliya samenleving te veranderen in een Islamitische samenleving. Deze methode bestaat uit drie fases:

 

- De eerste fase: de fase van cultivatie

 

In deze fase is worden er individuele personen gezocht die overtuigd zijn van het idee en de werkwijze van de Partij. Dit is noodzakelijk om een groep te kunnen samenstellen en op te richten die de denkbeelden van de Partij kan uitdragen.

 

- De tweede fase: de fase van interactie met de oemma

 

In deze fase wordt de oemma gestimuleerd om voor Islam te strijden en de da'awa uit te dragen, en wel zo dat de natie werkt aan vestiging van Islam in het dagelijks leven, de samenleving en de staat. Oftewel de Islamitische Staat Al Khilafa.

 

- De derde fase: de fase van verandering van de staat

 

In deze fase wordt de regering overgenomen en wordt Islam volledig en alomvattend ten uitvoer gebracht, en wordt de boodschap van Islam aan de wereld verkondigd.

 

Wat is de werkwijze van Hizb ut Tahrir?

De werkwijze van Hizb ut Tahrir is gebaseerd op de Siera van de Profeet (saw). Het is de methode van de Profeet (saw) nadat hij (saw) door Allah (swt) als boodschapper was gestuurd om de Islamitische Staat Al Khilafa te vestigen en het land van Koefr te veranderen in het land van Islam, en de Djahiliya samenleving te veranderen in een Islamitische samenleving. Deze methode bestaat uit drie fases:

 

- De eerste fase: de fase van cultivatie

 

In deze fase is worden er individuele personen gezocht die overtuigd zijn van het idee en de werkwijze van de Partij. Dit is noodzakelijk om een groep te kunnen samenstellen en op te richten die de denkbeelden van de Partij kan uitdragen.

 

- De tweede fase: de fase van interactie met de oemma

 

In deze fase wordt de oemma gestimuleerd om voor Islam te strijden en de da'awa uit te dragen, en wel zo dat de natie werkt aan vestiging van Islam in het dagelijks leven, de samenleving en de staat. Oftewel de Islamitische Staat Al Khilafa.

 

- De derde fase: de fase van verandering van de staat

 

In deze fase wordt de regering overgenomen en wordt Islam volledig en alomvattend ten uitvoer gebracht, en wordt de boodschap van Islam aan de wereld verkondigd.

Hoe wil Hizb ut Tahrir de Staat stichten?

De vestiging van de Islamitische Staat zal plaatsvinden door da'awa (uitnodiging) en noesra (hulp) van de mensen met macht en invloed voor de ideeën waartoe Hizb ut Tahrir oproept. Dit is hoe de Profeet (saw) de Islamitische Staat stichtte in Al Madina. Dankzij zijn (saw) da'awa tot Islam raakten de mensen met macht en invloed in Yathrib overtuigt van het idee dat Islam toegepast moest worden in het dagelijks leven, de staat en de samenleving. Zij nodigden de Profeet (saw) daarom uit om de Islamitische Staat te vestigen in hun stad. Bij Al ‘Aqaba gaven zij hem (saw) de eed dat zij hem (saw) als leider zouden nemen, zouden gehoorzamen en zouden beschermen tegen iedere vijand. Dit is noesra. Daarop vertrok de Profeet (saw) met zijn metgezellen uit Mekka naar Yathrib. Yathrib werd daar Al Madina, de Islamitische Staat geleid door de Profeet (saw).

 

De da'awa van Hizb ut Tahrir is om de publieke opinie te veranderen in de landen van de moslims, zodat de moslims zich realiseren dat Islam een alomvattende ideologie die de enige juiste oplossingen bevat voor al de mogelijke kwesties, en zodat de moslilms terug verlangen naar het regeren met Islam.

 

"Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij veranderen hetgeen in hun hart is." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ar Ra'ad 13, vers 11)

 

Als de publieke opinie zo is, dan is het natuurlijk en onvermijdelijk dat er onder de mensen met macht en invloed enkelen zullen zijn die hierdoor beïnvloedt worden. Deze mensen met macht en invloed zullen dan de bron van de noesra worden.

Wie is de leider van Hizb ut Tahrir?

Hizb ut Tahrir is in 1953 opgericht door Mohammed Taqioeddien an Nabhani in Al Qoeds (Jeruzalem), Palestina. Sjeich Taqioeddien an Nabhani bleef emir van Hizb ut Tahrir tot aan zijn dood in 1977. Na Taqioeddien an Nabhani was ‘Abdoelqadiem Zalloem emir van Hizb ut Tahrir, van 1977 tot 2003. Sinds 2003 is ‘Ata Chaliel Aboe Rasjta de emir van Hizb ut Tahrir.

Waar is Hizb ut Tahrir actief?

Hizb ut Tahrir is actief in al de landen van de moslims, van Marokko tot Indonesië en van Centraal-Azië tot Kenia. Hiernaast is Hizb ut Tahrir actief in een groot aantal westerse landen, zoals Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië, Amerika en Australië.

Hoeveel leden heeft Hizb ut Tahrir?

Hierover doet Hizb ut Tahrir geen mededelingen. Onderzoekers die zich bezig houden met de Partij hebben het aantal leden wereldwijd geschat op omstreeks 1 miljoen.

Heeft Hizb Ut Tahrir geleerden onder haar leden?

De leden van Hizb ut Tahrir komen uit alle lagen van de bevolking. Sommigen van hen zijn Islamitische geleerden, anderen arts, dokter of professor, en weer anderen wetenschapper, handelaar of werkman.

 

Van verschillende leden van Hizb ut Tahrir is algemeen bekend dat zij geleerd zijn in Islam. Bijvoorbeeld de oprichter van de Hizb ut Tahrir, sjeich Taqioeddien an Nabhani, was afkomstig uit een familie van Islamitische geleerden. Zijn vader Ibrahiem an Nabhani was een faqih, een geleerde binnen de Islamitische jurisprudentie, en werkte als een docent Sjari'a. Ook zijn moeder was een Islamitische geleerde in de sjari'a wetenschappen. Zij was onderwezen door haar vader, de beroemde Islamitisch geleerde, auteur, dichter en qadi (rechter) Joesoef bin Ismaïl bin Joesoef an Nabhani. Deze grootvader van sjeich An Nabhani, ook wel bekend onder de naam Aboe Al Mahasien, was in zijn tijd een van de meest vooraanstaande rechters binnen de administratie van Al Khilafa. Hij werkte als rechter voor verschillende Sjari'a rechtbanken ondermeer in Jenin, Istanboel, Mosul, Lattakia, Al Qoeds en Beiroet. Sjeich Taqioeddien an Nabhani studeerde op 19 jarige leeftijd met eervolle onderscheiding af aan Al Azhar, als beste van zijn lichting. Hierna keerde hij terug naar Palestina. De mensen van Palestina waren hiermee zo verheugd dat de kranten het nieuws aankondigden met koppen als "Gefeliciteerd Palestina, met Taqioeddien! (Mebroek Filistin, ma'a Taqioeddien!)".

 

Andere leden van de Partij betreffende wie algemeen bekend is dat zij geleerd zijn in Islam, zijn bijvoorbeeld sjeich Achmed Daoer (overleden, rahiemoellah), sjeich ‘Abdoelqadiem Zalloem (overleden, rahiemoellah), sjeich ‘Ali Syed Aboel Hassan (overleden, rahiemoellah), sjeich ‘Abdoel ‘Azziez al Badri (overleden, rahiemoellah), Mahmoed Abdoellatief Oeweida ("Aboe Iyaas"), sjeich Ibrahiem ‘Oethman ("Aboe Chaliel"), sjeich Ahmad al Qasas. De huidige emir van Hizb ut Tahrir, sjeich ‘Ata Chaliel Aboe Rasjta heeft ondermeer een tafsier geschreven over soera Al Baqara genaamd "Taysier fi usoel at tafsier soera al baqara".

 

Voor de meeste geleerden onder de rangen van Hizb ut Tahrir geldt echter dat zij hun geleerdheid bij slechts weinig mensen bekend maken. Zij schrijven en publiceren gewoonlijk zonder vermelding van hun identiteit. De reden hiervoor is dat Hizb ut Tahrir niet wil dat de mensen haar leden volgen. Hizb ut Tahrir is van mening dat de mensen de Waarheid moeten volgen en zich daarom moeten baseren op deliel (bewijsvoering). Daarom, zegt Hizb ut Tahrir, is het niet noodzakelijk om te vermelden welke geleerden hebben gewerkt aan de totstandbrenging van de ideeën en meningen van de Partij. Omdat de mensen de juistheid van deze ideeën en meningen niet moeten beoordelen op basis van de namen van de geleerden, maar op basis van de gegeven deliel (bewijsvoering).

Is Hizb ut Tahrir een madh-hab(wetsschool) zoals "Hanafi", "Sjaafi'i", "Hanbali" en "Maliki"?

Hizb ut Tahrir is niet een madh-hab maar een Islamitische politieke partij. Een madh-hab houdt zich bezig met beantwoording van alle mogelijke praktische vragen bij de mensen, vertrekkende vanaf een specifiek begrip van oesoel (methode van islamitische jurisprudentie). Een madh-hab heeft over alle mogelijke zaken een Islamitische mening, met andere woorden.

 

Hizb ut Tahrir is daarentegen een politieke partij. Zij houdt zich daarom niet met alle mogelijke praktische vragen bij de mensen bezig. Zij houdt zich bezig met de praktische vragen bij de mensen die relevant zijn voor het doel van wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa. De Partij noemt dit "adoptie". Wanneer het noodzakelijk is dat de partij die werkt voor wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa over een bepaalde kwestie een mening vormt, dan onderzoekt de Partij deze kwestie en de relevante Islamitische wetteksten diep om een Islamitische mening over de kwestie tot stand te brengen. Een voorbeeld van "adoptie" door de Partij bestaat in de kwestie "hoe moet gewerkt worden voor wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa?". Deze kwestie is van fundamenteel belang voor een partij die werkt voor wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa en dus heeft Hizb ut Tahrir deze kwestie onderzocht en een mening gevormd hieromtrent. Deze mening is volgens de Partij de juiste Islamitische mening en derhalve werken de Partij en haar leden enkel en alleen volgens deze Islamitische mening.

 

In de meeste andere kwesties, de kwesties die niet relevant zijn voor het werk voor wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa, adopteert de Partij geen mening. In deze kwesties laat zij haar leden en de overige moslims vrij om de Islamitische mening te volgen waarvan zij denken dat deze meest waarschijnlijk juist is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de handelingen van ‘ibaada zoals het gebed en het vasten. De Partij vindt dus niet dat al de moslims op één specifieke wijze moeten bidden. Het kan de Partij niet schelen of de moslims bidden volgens de Hanafi madh-hab, of de Sjaafi'i madh-hab, of de Hanbali madh-hab, of de Maliki madh-hab. Evenmin adopteerd Hizb ut Tahrir meningen in de zijtakken van de ‘aqieda.

 

De Partij heeft maakt een uitzondering op deze algemene regel ("geen adoptie in ‘ibaada en ‘aqieda") als dit noodzakelijk is voor het het werk voor wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa. Bijvoorbeeld heeft de Partij de mening geadopteerd dat al de moslims, overal ter wereld, tegelijkertijd moeten beginnen en eindigen met het vasten voor Ramadan, alhoewel dit behoort tot de ‘ibaada en alhoewel er nog een andere Islamitische mening is die zegt dat de moslims dit van woongebied tot woongebied zelf moeten bepalen. De Partij is echter van mening dat de Islamitische mening "allen tezamen" de sterkste Islamitische mening is, en zij heeft deze mening vervolgens geadopteerd om de eenheid van de Oemma te beschermen.

Wat is de'aqieda'van Hizb ut Tahrir?

Hizb ut Tahrir is een Islamitische politieke partij. Haar ‘aqieda is derhalve de ‘aqieda van Islam. De kern van deze ‘aqieda is het geloof in Allah (swt); geloof in Mohammed (saw) als Profeet van Allah (swt); geloof in de Koran als openbaring van Allah (swt) aan Profeet Mohammed (saw); geloof dat Allah (swt) voor Profeet Mohammed openbaringen heeft gegeven aan eerdere profeten en boodschappers, waaronder andere boeken; geloof in de engelen; en geloof in de wederopstanding op de Dag des Oordeels, Hemel en Hel.

 

"O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de Laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver afgedwaald." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 136)

 

De ‘aqieda van Islam bestaat voor de rest uit alles waarover Allah (swt) de mens met zekerheid (yaqien) heeft geïnformeerd. De ‘aqieda van de moslim mag dus niets bevatten dat niet van Allah (swt) afkomstig is, of zaken waarvan niet 100% zeker is dat ze afkomstig zijn van Allah (swt), of zaken die waarvan wel 100% zeker is dat ze afkomstig zijn van Allah (swt) maar die op verschillende manieren begrepen kunnen worden.

 

"De Waarheid is van uw Heer, schaar u daarom niet onder hen die twijfelen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 60)

 

Hetgeen niet yaqien is kan wel tot Islam behoren, zoals bijvoorbeeld de hadith en de koranverzen die op verschillende manieren begrepen kunnen worden, maar niet tot de ‘aqieda van Islam.

 

Slechts weinig geleerden in de geschiedenis hebben anders gedacht over de Islamitische ‘aqieda. In de 21e eeuw was het sjeich Al Albani die de mening verkondigde dat ook onzekere informatie in de ‘aqieda opgenomen mag worden. Sindsdien bekritiseren sommige volgelingen van Al Albani de moslims die dit niet met hen eens zijn, en noemen zij de ‘aqieda van de moslims die dit niet met hen eens zijn "verrot".

Volgt hizb ut Tahrir Islam in alles?

Zoals gezegd, Hizb ut Tahrir is een politieke partij wiens ideologie Islam is. Hizb ut Tahrir hecht daarom het grootste belang aan de puurheid van haar ideeën en meningen. Daarom kan men vinden dat de Partij in haar literatuur al haar ideeën en meningen vergezeld laat gaan bewijzen uit de Openbaringen van Allah (swt). En wanneer Hizb ut Tahrir iets zegt of iets vindt, dan zet de Partij gewoonlijk ook de deliel (bewijsvoering) uiteen die verklaart waarom zij dit zegt of vindt. Er is derhalve niets in de cultuur van de Partij dat is aangenomen zonder bewijzen uit Openbaringen van Allah (swt)

Wat is volgens Hizb ut Tahrir de rol van het verstand?

Volgens Hizb ut Tahrir heeft Islam het verstand van de mens twee rollen toebedeeld. De eerste rol van het verstand in Islam is dat het verstand gebruikt moet worden bij de zoektocht naar het juiste geloof. Het verstand moet dus zoeken naar de Schepper en naar de boodschap van deze Schepper. De mens moet niet simpelweg de religie van zijn ouders overnemen, of de religie van de mensen in zijn omgeving. Hij moet niet blindelings een religie kiezen. Hij moet zijn verstand gebruiken en bewijzen volgen om de Waarheid met zekerheid te kunnen vinden.

 

"Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt; en in het water dat Allah van de hemel nederzendt, waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt (of: nadenkt)." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 164)

 

De tweede rol van het verstand in Islam is voor idjtihaad (interpretatie). Het verstand moet gebruikt worden om de religie geopenbaard door Allah (swt) correct te begrijpen. Het verstand moet gebruikt worden om het Oordeel van Allah (swt) te vinden in de geopenbaarde bronnen van Islam voor iedere kwestie in het leven. Dit oordeel is namelijk de Goddelijke Wet die gevolgd moet worden. Of het verstand de redenen van Allah (swt) voor deze Goddelijke Wet nu kan begrijpen of niet. Het verstand moet dus gebruikt worden om de volgende vragen te beabtwoorden: "welke openbaringen hebben betrekking op welke kwesties?" en "wat bedoelt Allah (swt) precies met deze openbaringen?".

 

Volgens Hizb ut Tahrir hoort de mens zich volledig over te geven aan Islam. Het verstand mag dus niet gebruikt worden wetten te kiezen uit de Sjari'a (en anderen te laten). In haar boek "Nidhaam oel Islam (Het systeem van Islam)" zegt de Partij: "In de Sjari'a moet men zich volledig overgeven aan alles wat door Allah (swt) geopenbaard is."

 

Het verstand mag volgens Hizb ut Tahrir ook niet gebruikt worden om wetten vast te stellen. In haar boek "Sjachsiyya (De Islamitische persoonlijkheid)" zegt de Partij: "Hierdoor is het geven van een oordeel over dingen en handelingen enkel aan Allah (swt) en niet aan de mens, dus aan de Sjari'a en niet het verstand. Voorzeker, het verstand heeft geen bevoegdheid hier een oordeel over te geven. (...)Het verstand kan niet bepalen wat Wadjib (verplicht) is en wat Haraam (verboden) is. Het bepalen van Fard (verplicht) en Haraam (verboden) is niet gebonden aan het verstand maar aan de Sjari'a. Derhalve is het oordeel geven uitsluitend voorbestemd aan de Sjari'a."

 

"Het oordeel (hoekm) berust enkel bij Allah" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Joesoef 12, vers 40)

Is Hizb ut Tahrir zoals de Moe'utazilla?

Al Moe'utazila was een sekte die het menselijke verstand boven de Openbaring van Allah (swt) plaatste. Indien het verstand van de moe'utazilieten een openbaring niet begrepen, dan verwierpen ze deze openbaring. Ze gaven aan de openbaring dan een uitleg die in contradictie was met de tekst, maar die het verstand wel kon begrijpen.

 

Hizb ut Tahrir, daarentegen, is van mening dat het menselijke verstand ondergeschikt is aan de Openbaring van Allah (swt). In haar boek "Nidhaam oel Islam (Het systeem van Islam)" zegt de Partij: "Omdat we geloven in Allah (swt), met zijn Goddelijke eigenschappen, moeten we zeker geloven in al waarover Hij (swt) ons informeert, of ons verstand dit nu kan begrijpen of niet, simpelweg omdat Allah (swt) ons hierover heeft geïnformeerd. We moeten geloven in de Dag van Wederopstanding (ba'ath), in het Paradijs (djenna) en de Hel (djehenem) en het Vuur (naar), in de aflegging van verantwoording en in straf (‘adhaab), in de Engelen (malaika), in de djinn, in Sjayatien en al het andere".

 

"De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in Allah en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hoedjoerat 49, vers 15)

Is Hizb ut Tahrir zoals de Chawaaridj?

Al Chawaaridj was een sekte die iedereen die niet met hun eens was verketterde. Iedere moslim die een andere Islamitische mening volgde dan zij, in welke kwestie dan ook, noemden ze een "dwalende" en een "kaafir (ongelovige)". En omdat de Islamitische Wet zegt dat de moslim die zijn religie verlaat gedood moet worden, waren zij van mening dat zij iedere moslim die het niet eens was met hen mochten doden. Als zodanig waren de Chawaaridj een bron van onrust in de samenleving. Zij rebelleerden voortdurend tegen de Choelafa'a ar Rasjiddien.

 

Hizb ut Tahrir, daarentegen, is niet een Takfieri groep die iedereen die niet met haar samenwerkt, of die niet dezelfde mening met haar deelt, bestempelt als "dwalende" en verkettert. Volgens Hizb ut Tahrir zijn al de moslims broeders van elkaar. Zij moeten van elkaar houden omdat zij allen in Allah (swt) geloven en de Profeet (saw) willen volgen. De moslims moeten daarom elkanders meningen respecteren, zelfs wanneer ze het met elkanders meningen niet eens zijn, als deze meningen op Islam gebaseerd zijn. En zij moeten elkander ondersteunen wanneer iemand van hun vanwege zijn Islamitische mening aangevallen wordt, zelfs als men het met deze mening niet eens is. Hizb ut Tahrir probeert hierin een voorbeeld te zijn voor de Oemma.

 

"En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 103)

 

Er kan niet gezegd worden dat Hizb ut Tahrir is zoals Al Chawaaridj omdat Hizb ut Tahrir zich verzet tegen de heerschappij van de huidige regimes in de moslimlanden. Al Chawaaridj rebelleerden namelijk tegen de Choelafa'a ar Rasjiddien, moge Allah (swt) tevreden met hen zijn, die over de mensen regeerden met enkel en alleen Islam. De huidige regimes in de moslimlanden, echter, regeren over de mensen met Koefr en proberen de mensen weg te leiden van Islam. Hizb ut Tahrir is van mening dat de moslim niet mag rebelleren tegen een leider die met Islam regeert, maar dat de moslim moet rebelleren tegen de leider die niet met Islam regeert.

 

De metgezellen vroegen de Profeet (saw): "O Boodschapper van Allah! Toen u zei dat er heersers zullen zijn, (waarover u zegt) ‘Jullie zullen sommige dingen die zij doen goedkeuren en jullie zullen andere dingen afkeuren'. Wat raadt u ons aan te doen? Hij (saw) zei: ‘Geef hen hun recht en roep Allah aan, aangezien hij met jullie is'." ‘Oebaada (ra) zei: "We gaven de eed van trouw aan de Boodschapper van Allah (saw), dat we het bevel niet zouden tegen gaan, noch de mensen (die het bevel uitvaardigen)". Hij (saw) zei: "Tenzij jullie duidelijk ongeloof zien (bij de heerser) waarvoor jullie bewijs hebben gekregen van Allah". (Moeslim)

Gelooft Hizb ut Tahrir in de Straf in het Graf?

De Profeet (saw) heeft de moslims geïnformeerd over de Straf in het Graf en deze informatie is tot de huidige generaties gekomen middels verschillende betrouwbare ahadieth. Als zodanig is Hizb ut Tahrir van mening dat verwerping van de Straf in het Graf een zonde is, want het is een zonde om hadieth die aangetoond betrouwbaar zijn te verwerpen.

 

Onder de geleerden van Islam van vroeger bestond discussie of het geloof in de Straf in het Graf opgenomen moet worden in de ‘aqieda van de moslim, als één van de zijtakken van de Islamitische ‘aqieda; of dat het gewoon als geloof gelaten moet worden. De discussie hierover spitste zich toe op de vraag "Is de informatie over de Straf in het Graf zeker (yaqien), of enkel betrouwbaar?". Onder de geleerden van Islam van vandaag de dag bestaat discussie bij hetzelfde onderwerp, maar nu spitst deze zich meer toe op de vraag "Moet de ‘aqieda van Islam enker zekere (yaqien) informatie bevatten, of mag deze ook onzekere (dhann) informatie bevatten?".

 

Aangezien Hizb ut Tahrir een politieke partij is die werkt voor de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa; en aangezien deze kwestie niet van noodzaak is voor een politieke partij die werkt voor de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa; heeft Hizb ut Tahrir nooit "adoptie" gedaan in deze kwestie "moet het geloof in de Straf in het Graf opgenomen moet worden in de ‘aqieda van de moslim, als één van de zijtakken van de Islamitische ‘aqieda; of moet het gewoon als geloof gelaten worden". Dit betekent, Hizb ut Tahrir heeft hier geen formele mening over.

 

De Partij is derhalve van mening dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten, en die van mening is dat de informatie van de Profeet (saw) over de Straf in het Graf middels moetawaatir tot ons gekomen is, de Straf in het Graf in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak. En dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten, en die van mening is dat de informatie van de Profeet (saw) over de Straf in het Graf niet middels moetawaatir tot ons gekomen is, de Straf in het Graf niet in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak, maar dit geloof gewoon als geloof moet laten. En dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam ook onzekere (dhann) informatie mag bevatten, de Straf in het Graf in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak. Al deze meningen zijn namelijk gebaseerd op deliel (bewijsvoering) uit de Openbaringen van Islam, en als zodanig Islamitische meningen die gerespecteerd moeten worden volgens de Partij.

 

Hizb ut Tahrir zelf is van mening dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten. En dat al de betrouwbare informatie die niet zekere (yaqien) informatie is gewoon als geloof gelaten moet worden.

Gelooft Hizb ut Tahrir in de komst van Dadjaal?

De Profeet (saw) heeft de moslims geïnformeerd over de komst van Dadjaal en deze informatie is tot de huidige generaties gekomen middels verschillende betrouwbare ahadieth. Als zodanig is Hizb ut Tahrir van mening dat verwerping van de komst van Dadjaal een zonde is, want het is een zonde om hadieth die aangetoond betrouwbaar zijn te verwerpen

 

Onder de geleerden van Islam van vroeger bestond discussie of het geloof in de komst van Dadjaal opgenomen moet worden in de ‘aqieda van de moslim, als één van de zijtakken van de Islamitische ‘aqieda; of dat het gewoon als geloof gelaten moet worden. De discussie hierover spitste zich toe op de vraag "Is de informatie over de komst van Dadjaal zeker (yaqien), of enkel betrouwbaar?". Onder de geleerden van Islam van bestaat discussie bij hetzelfde onderwerp, maar nu spitst deze zich meer toe op de vraag "Moet de ‘aqieda van Islam enker zekere (yaqien) informatie bevatten, of mag deze ook onzekere (dhann) informatie bevatten?".

 

Aangezien Hizb ut Tahrir een politieke partij is die werkt voor de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa; en aangezien deze kwestie niet van noodzaak is voor een politieke partij die werkt voor de wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa; heeft Hizb ut Tahrir nooit "adoptie" gedaan in deze kwestie "moet het geloof in de komst van Dadjaal opgenomen moet worden in de ‘aqieda van de moslim, als één van de zijtakken van de Islamitische ‘aqieda; of moet het gewoon als geloof gelaten worden". Dit betekent, Hizb ut Tahrir heeft hier geen formele mening over.

 

De Partij is derhalve van mening dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten, en die van mening is dat de informatie van de Profeet (saw) over de komst van Dadjaal middels moetawaatir tot ons gekomen is, de komst van Dadjaal in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak. En dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten, en die van mening is dat de informatie van de Profeet (saw) over de komst van Dadjaal niet middels moetawaatir tot ons gekomen is, de komst van Dadjaal niet in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak, maar dit geloof gewoon als geloof moet laten. En dat de moslim die van mening is dat de ‘aqieda van Islam ook onzekere (dhann) informatie mag bevatten, de komst van Dadjaal in zijn ‘aqieda op moet nemen als zijtak. Al deze meningen zijn namelijk gebaseerd op deliel (bewijsvoering) uit de Openbaringen van Islam, en als zodanig Islamitische meningen die gerespecteerd moeten worden volgens de Partij.

 

Hizb ut Tahrir zelf is van mening dat de ‘aqieda van Islam enkel zekere (yaqien) informatie mag bevatten. En dat al de betrouwbare informatie die niet zekere (yaqien) informatie is gewoon als geloof gelaten moet worden.

Zorgt Hizb ut Tahrir voor verdeeldheid onder de Oemma?

Hizb ut Tahrir probeert politieke eenheid van de Oemma van Islam te realiseren onder de vlag van de Khilafa. Met andere woorden, zij wil de huidige opdeling van de Oemma in tientallen verschillende staten beëindigen en hen verenigen in één staat, de Islamitische Staat Al Khilafa.

 

Zoals gezegd, Hizb ut Tahrir is niet een Takfieri groep die iedereen die niet met hen samenwerkt of die niet dezelfde mening met hen deelt bestempelt als "dwalende" en verkettert. Volgens Hizb ut Tahrir zijn al de moslims broeders van elkaar. Zij moeten van elkaar houden omdat zij allen in Allah (swt) geloven en de Profeet (saw) willen volgen. De moslims moeten daarom elkanders meningen respecteren, zelfs wanneer ze het met elkanders meningen niet eens zijn, als deze meningen op Islam gebaseerd zijn. En zij moeten elkander ondersteunen wanneer iemand van hun vanwege zijn Islamitische mening aangevallen wordt, zelfs als men het met deze mening niet eens is. Hizb ut Tahrir probeert hierin een voorbeeld te zijn voor de Oemma.

 

Hizb ut Tahrir verzet zich daarom middels nasieha (oprecht advies) en educatie tegen het Takfieri gedachtengoed, waaronder de moslims elkander belasteren en verketteren enkel en alleen omdat zij verschillende Islamitische meningen volgen. Nasieha betekent dat de Partij in individuele gesprekken de moslims die dit doen adviseert dit niet te doen, omdat het tegen Islam is aangezien Islam ruimte heeft gelaten voor verschillen van mening. Educatie betekent dat de Partij het grote publiek ervan bewust probeert te maken dat Islam ruimte heeft gelaten voor verschillen van mening.

 

"De imaam die het oordeel van Allah (swt) zoekt en hij vindt het juiste, hij krijgt twee beloningen in het Hiernamaals. De imaam die het oordeel van Allah (swt) zoekt en hij vindt het verkeerde, hij krijgt één beloning in het Hiernamaals." (Betrouwbaar beoordeeld naar consensus).

 

Maar de Partij verzet zich luid en duidelijk tegen iedere pogingen om on-Islamitische ideeën en gedragingen Islam binnen te laten dringen. De Partij spreekt zich daarom luid en duidelijk uit wanneer zij waarneemt dat dit geprobeerd wordt.

Roept Hizb ut Tahrir op tot geweld?

Hizb ut Tahrir is van mening dat geweld geen onderdeel mag zijn van de methode ter verandering van de regimes in de landen van de moslims. Hizb ut Tahrir gebruikt daarom geen geweld om haar doel te realiseren.

 

Dit is in navolging van de Profeet (saw). Hij (saw) beperkte zich in Makkah tot de da'awa en gebruikte geen lichamelijk geweld totdat hij naar Al Madina trok en daar de Islamitische Staat vestigde. Toen de mensen die hem (saw) de tweede gelofte van Al ‘Aqaba hadden gedaan hem (saw) om toestemming vroegen om te vechten tegen de mensen van Mina, antwoordde hij (saw): "Het is ons nog niet geboden om te vechten."

Hoe ziet Hizb ut Tahrir de relatie man-vrouw?

Voor Allah (swt) zijn man en vrouw gelijkwaardig: beiden zullen op de komende Dag des Oordeels beoordeeld worden op basis van de mate waarin zij de door Allah (swt) gestelde verplichtingen en verboden zijn nagekomen.

 

Allah (swt) heeft het voortbestaan van het menselijk ras afhankelijk gemaakt van het samenkomen van man en vrouw als man en vrouw. Maar Hij (swt) heeft een compleet systeem geopenbaard om deze samenkomst in goede banen te leiden. Kort samengevat, dit systeem wil het samenkomen van man en vrouw als man en vrouw beperken tot binnen het huwelijk. Dit systeem staat man en vrouw in enkele beperkte gevallen toe om samen te komen buiten het huwelijk, maar niet als man en vrouw. Het samenkomen van man en vrouw buiten het huwelijk is bijvoorbeeld toegestaan voor studie, dus als leraar en student; of voor handel, dus als koper en verkoper. En waar dit systeem het samenkomen van man en vrouw toestaat buiten het huwelijk, daar neemt het voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de natuurlijke aantrekkingskracht tussen man en vrouw opkomt in één van beiden.

 

Hizb ut Tahrir is derhalve van mening dat het samenkomen van man en vrouw als man en vrouw enkel is toegestaan binnen het huwelijk. Want dit is de Islamitische mening. Ook praktijken als tijdelijke huwelijken accepteert de Partij niet als legitiem.

 

Hizb ut Tahrir is van mening dat waar man en vrouw van Islam mogen samenkomen buiten het huwelijk, dat daar altijd aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Bijvoorbeeld, man en vrouw mogen nooit één op één in afzondering samenkomen. Dit mag alleen als zij getrouwd zijn. Verder moet zowel man als vrouw moet zijn auwra bedekt hebben bij dit samenkomen. Voor de mannen betekent dit het gebied van knie tot navel. Voor de vrouw betekent dit gans het lichaam met uitzondering van het gezicht en de handen tot aan de polsen. Beiden worden bovendien geacht de blik af te wenden, dat wil zeggen de man mag de vrouw niet bekijken om haar te beoordelen en de vrouw mag de man niet bekijken om hem te beoordelen

 

Volgens Hizb ut Tahrir moet de samenleving beschermd worden tegen hetgeen de natuurlijke aantrekkingskracht tussen man en vrouw opwekt, om te voorkomen dat relaties ontstaan tussen man en vrouw buiten het huwelijk. Afbeeldingen waarop het auwra van man of vrouw te zien is zijn daarom niet toegestaan, ook niet in de vorm van wat men in het westen "kunst" noemt.

 

Ten slotte, volgens Hizb ut Tahrir rust de plicht tot da'awa op zowel de mannen als de vrouwen, omdat de Openbaringen die deze plicht duidelijk maken in de algemene vorm zijn. Daarom werken zowel mannen als vrouwen met Hizb ut Tahrir, maar binnen aparte organisaties. De mannen werken samen met de andere mannen van Hizb ut Tahrir, en de vrouwen werken samen met de andere vrouwen van Hizb ut Tahrir.

 

end faq

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië