Logo

Een klein beetje licht; vanuit Kirgizie

 

Van Hizb ut Tahrir in Kirgizie,

We hebben de mensen in het land uitgenodigd het feest van het verbreken ('Aid al Fitr') met ons te vieren. Ze hebben onze uitnodiging geaccepteerd, en hebben in 15 steden evenals in de hoofdstad onder onze leiding het feest gevierd. Ondanks de weerstand van de kant van de overheid, de veiligheidsdiensten en de politie in dit land, hebben omstreeks 200,000 moslims aan onze oproep gehoor gegeven en aan het feest deelgenomen. Nadat de overheid, de veiligheidsdiensten en de politie zich realiseerden dat zij de mensen er niet van weerhouden konden aan onze uitnodiging gehoor te geven, konden zij niet anders dan eveneens aan de feestelijkheden deel nemen. Ze verklaarden openlijk: "Jullie hebben ons verslagen. Jullie zijn de overwinnaars en wij zijn de verliezers." In reactie op onze uitnodigen hebben onder onze leiding al de moslims in de hoofdstad evenals in de genoemde 15 overige steden tezamen met de imams van de moskeeën aan het feest deelgenomen. Allen waren het erover eens en verklaarden openlijk dat nadat de communisten voor 90 jaren de feestelijkheden behorende bij 'aid verboden hadden, Allah (swt) zij dank, Hizb ut Tahrir haar weer heeft doen kunnen plaatsvinden. Een van de vooraanstaande imams, die wegens zijn invloed bij de overheid, de veiligheidsdiensten en de politie bij de mensen bekend is, verklaarde: "Aan deze partij is de toekomst, en allen die haar volgen, volgen het rechte pad. Zij maakt de mensen bekend met de werkelijke Shari'a, en leidt hen tot grootheid en geluk. Zij verdient het, ons te leiden." Hij riep de broeders van de Partij bij zich, en zij: "Verzoek Allah, want jullie gebeden (du'a) worden, zo Allah het wil, verhoort." Daarna riep hijzelf Allah (swt) in een du'a aan, en vroeg of de Khilafah snel wedergevestigd mocht worden. Al de mensen, ook die van de overheid, de veiligheidsdiensten en de politie, bevestigden zijn du'a met het woord "amin", zonder dat ook maar iemand hier tegen protesteerde.

De broeders van Hizb ut Tahrir bezochten een van de dorpen die zich bij het feest aangesloten hadden. De mensen kwamen tot hen toe, en vroegen: "Hebben jullie de Khilafah al gevestigd? Dit feest heeft ons namelijk aan de 'aid van de moslims doen herinneren toen zij nog onder leiding van de Khalifah waren. Daarop hebben wij aangenomen dat de Khilafah reeds gesticht was."

Het feit dat wij de mensen tijdens de feesten van de 'aid bijeengebracht hebben, zodat zij elkander zouden ontmoeten tijdens de feestelijkheden, zich zouden verbroederen en elkander zouden bezoeken, heeft de leugen van de overheid en haar geleerden duidelijk gemaakt, die namelijk beweren dat Hizb ut Tahrir de mensen uit eenander drijft. Het is duidelijk geworden dat de Partij de mensen bijeenbrengt en broederschap doet ontstaan, zodat zij gezamenlijk als broeders het 'Aid al Fitr vieren. Daarmee werd onze uitnodigen aan de mensen het feest van 'aid te vieren een aanmoediging voor de mensen; een herinnering aan het feit dat het hier een islamitisch ritueel betreft waarvoor geldt dat haar verheffing en het vasthouden aan haar tot de Soennah behoort; en het werd een alomvattend antwoord aan de machthebbers in de regio die de Partij bevechten, en die plannen smeden tegen Islam en de bevolking.

De president van de republiek werd geciteerd als zeggende dat "Hizb ut Tahrir zich tot een kracht heeft ontwikkeld, de enigste die de mogelijkheid heeft de mensen uit vrije wil om zich heen te doen laten scharen. We moeten ervoor vrezen dat deze Partij in alle rust en zonder opzien ook werkelijk aan de macht geraakt." In een televisie toespraak verkondigde de president later gelijke woorden.

De Hakim van een stad (de gouverneur of hoogste regeringsbeambte van een stad noemt men hier "Hakim") vernam van de (verbazingwekkende) rust in een andere stad, en het geringe aantal problemen aldaar. Hij bezocht deze stad en zag in dat de oorzaak daarvoor lag in het grote aantal Hizb ut Tahrir leden woonachtig in deze stad. Daarop verzocht hij de gouverneur van deze stad vier broeders van Hizb ut Tahrir te laten verhuizen naar zijn eigen stad, waarbij hij beloofde voor hen te zullen zorgen en te beschermen, opdat zij rust en stabiliteit ook in zijn eigen stad zouden verspreiden. Wij hebben zijn wens in vervulling doen laten gaan, en hebben hem een groep van broeders gezonden om zich in deze stad te vestigen.

Onze omstandigheden zijn derhalve goed en veelbelovend. Zonder de pogingen van ons buurland Oezbekistan en haar aansporingen om Kirgizië ertoe te bewegen hard tegen de leden van Hizb ut Tahrir op te treden, zou onze situatie zonder twijfel nog beter zijn geweest. Maar de mensen voorkomen dat beide staten ons nog zwaarder lijden aan doen - wat zij toch graag zouden willen.

 

"Maar Allah is de beste Helper, en Hij is de Barmhartigste Erbarmer." (VvdBK, soerah Yoesoef : 12)

 

Wij wilden jullie van iets berichten dat jullie harten zou verblijden.

Hizb ut Tahrir

 

[tijd]

Hizb ut Tahrir Nederland