×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 574 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Oh Moslims, komt jullie verbintenissen na!

 

Allah (swt) zegt: "Komt Allah's verbintenis na wanneer jullie een verbintenis aangaan" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah An Nahl 91)

De Islam heeft voor ieder van de zaken die horen bij het leven, kleine en grote, de oplossing en het oordeel gegeven. Het heeft hierbij niets onopgelost gelaten. Het is gekomen op een alomvattende wijze en met precisie, met als doel de relatie van de mens met zijn Schepper, met zichzelf en met zijn medemens te regelen en te ordenen.

"Wij hebben u het Boek nedergezonden, alles verklarend, als leiding, barmhartigheid en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah An Nahl 89)

Islam verschaft de oplossing aangaande de relatie van Moslims met niet-Moslims met heldere en duidelijke oordelen, ongeacht of zij zich in islamitische gebieden bevinden, of met een bepaalde wens voor ogen zich in niet-Islamitische gebieden bevinden, en of zij daar nu tijdelijk of permanent verblijven. Islam heeft ook de relatie tussen hen - Moslims en niet-Moslims onderling - geordend, door middel van een overeenkomst waarbij wederzijds veiligheid als grondslag wordt genomen. Met andere woorden, een veiligheidsovereenkomst.

Een overeenkomst is een verbond dat door twee of meerdere personen nageleefd wordt, waarbij de voorwaarden verplicht in stand gehouden dienen te worden. De veiligheid (El-Ema'an), het vereiste bij deze overeenkomst, dient ter bescherming tegen elk vorm van kwaad en bedrog. Het grondvest voor beide partijen de onschendbaarheid van hun leven, bezit en eer. Allah (swt) heeft de moslims, wanneer zij een overeenkomst afsluiten, verplicht gesteld deze na te leven. Hij (swt) heeft ook het schenden van de overeenkomst, evenals het bedriegen van de tegenpartij, verboden. Om de waarde van een contract aan te tonen, accepteert Islam wel de boetedoening voor het verbreken van een eed, hoewel dit een grote zonde is, maar niet die voor het verbreken van een overeenkomst. Allah (swt) zegt:

 

"...En vervult het verbond; want gij zult omtrent het verbond worden ondervraagd." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Al Isra 34)

 

en

 

"En vervult het verbond met Allah, wanneer gij een verbond sluit; en breekt geen eden na hun bekrachtiging, terwijl gij Allah tot uw Borg hebt gemaakt. Voorzeker, Allah weet wat gij doet." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah An Nahl 91)

 

Volgens een overlevering van Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn), zei de Boodschapper van Allah (saw)

"De zekerheid van de moslims - man of vrouw - is hetzelfde. Daarom, wanneer een Moslim (man/vrouw) iemand onder zijn/haar hoede neemt, schendt deze niet. Want iedere bedrieger zal op de Dag Des Oordeels aan de hand van zijn vlag worden herkend." (Hakim)

De Moslims, als burgers van westerse landen, hebben een wederzijdse veiligheidsovereenkomst afgesloten met die westerse landen, in de vorm van een visum, inschrijving bij de burgerlijke stand, verblijfsvergunning, naturalisatie, et cetera. Het is voor hen een Goddelijke verplichting om zich te houden aan het overeengekomen contract en aan de hieruit volgende voorwaarden. Hierdoor is het ten strengste verboden om het inheemse volk enige vorm van schade te berokkenen, hun persoonlijk bezit onrechtmatig toe te eigenen, hun geloof te lasteren of hun eer, hun kerken of andere dergelijke heiligdommen te schenden. Dit geldt tevens voor de Hindoestanen, Joden en andere inwoners van het desbetreffende land waarmee een overeenkomst is aangegaan, aangezien het contract ook ten opzichte van hen geldt.

 

De veiligheidsovereenkomst is een tweezijdige overeenkomst. Dit houdt in dat de verplichting ter navolging rust op de schouders van beide partijen. Wanneer één partij de verbintenis niet nakomt, is het niet langer mogelijk voor de andere partij om zijn handelingen op het contract te baseren.

Uiteindelijk kan hierdoor het beoogde niet langer gerealiseerd worden. Maar, net zoals er uit de overeenkomst verplichtingen voortvloeien voor de moslims, vloeien er tevens verplichtingen uit voort voor westerse landen. Net zoals het verplicht is voor de Moslims om, onder de overeenkomst, het leven, bezittingen, de eer en de heiligdommen van het gastland te respecteren, is het ook vereist dat de westerse landen deze verplichtingen ten aanzien van de Moslims nakomen. In het bijzonder geldt als vereiste de bescherming van het geloof en haar essentie, en het tegengaan van belastering van moslims vanwege hun geloof.

Hoewel het Goddelijke oordeel betreffende de ordening van de relatie tussen Moslims en niet-Moslims in westerse landen duidelijk en helder is, is dit helaas door de slechte behandeling van de Moslims en het onrechtmatige optreden ten aanzien van Moslims door de westerse landen in de vergetelheid geraakt in de gedachten van sommige Moslims. Als gevolg waarvan een enkeling zich niet heeft gehouden aan de bovengenoemde overeenkomst.

Al dit heeft ons ertoe aangezet om advies uit te brengen aan die enkele overtreders en aan de Moslims in het algemeen over dit, bijna in vergetelheid geraakte, grootse Goddelijke oordeel; het oordeel betreffende de veiligheidsovereenkomst.

De Islam is een eerbaar geloof met hoge morele en ethische waarden. Niet één die bedriegt, zwendelt, beloftes niet nakomt en wat aan hem toevertrouwd is verwaarloost. Abdullah ibn Umar heeft het volgende overgeleverd van de Profeet (saw):

"Iedereen die de volgende vier (eigenschappen) heeft is een echte hypocriet en iedereen die één van de volgende vier eigenschappen heeft, heeft één van de eigenschappen van hypocrisie tenzij hij deze opgeeft. Als hij wordt vertrouwd, bedriegt hij (blijkt hij oneerlijk). Als hij spreekt dan liegt hij. Als hij een verdrag sluit, blijkt hij een verrader te zijn. Als hij ruziet, is hij brutaal, slecht en beledigend." (Mutefikkun Aleyh)

Wij weten dat de Moslims wereldwijd worden onderdrukt en veracht en dat zij hierdoor soms op het punt staan uit te barsten. Echter, dit mag voor ons geen reden zijn ons af te wenden van de Goddelijke oordelen en slechts impulsief te reageren. Want de ongehoorzaamheid aan Allah(swt), door het breken van overeenkomsten en bedriegen, zal ons geen overwinning verschaffen, noch voordelen, en valt niet te rechtvaardigen. De reden hiervoor is dat de Halal (toegestaan) niet met Haram (verboden) verkregen kan worden omdat het doel de middelen niet heiligt. Allah (swt) is rein en accepteert enkel en alleen het reine. Voorzeker, draagt de Moslim een nobele, rechtvaardige en een barmhartige boodschap en hanteert alleen de rechte methode die Allah (swt) voor ons heeft bepaald. Hij wijkt hier nooit vanaf, ongeacht de situatie waarin hij zich begeeft; oorlog of vrede, macht of onmacht.

Er is overgeleverd van Hudhaifa Ibn al Yeman, dat hij zei: "Hetgeen wat mij heeft weerhouden om getuige te zijn in Badr, is dat mijn vader Husayl en ik op reis waren. Hij zei: De ongelovigen onder de Quraish namen ons gevangen en zeiden tegen ons: Voorzeker, jullie zijn op weg naar Mohammed. Wij zeiden: Nee, hij is het niet die we willen bezoeken, maar Medina. Vervolgens namen zij een gelofte af in de naam van Allah met het volgende: wanneer wij aankomen in medina zullen wij niet met hen (moslims) tegen jullie vechten. Vervolgens, toen wij bij de Boodschapper van Allah waren, vertelden wij hem over wat was gebeurd. Hij antwoordde:

"Gaan jullie maar, wij houden aan onze beloftes en wij zoeken de hulp van Allah tegen hen" (Muslim)

 

Hizb ut-Tahrir Europa

13-04-2004

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië