Logo

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

De escalerende dreiging van een militaire interventie in Syrië waarover gesproken wordt is een groot kwaad. Het is bedoeld om de terugkeer van de macht van Islam te voorkomen, en om een alternatieve vazal te creëren voor hun vazal Bashar nadat zijn rol is uitgespeeld.

Momenteel escaleren de circulerende gesprekken over een militaire interventie van Amerika en haar bondgenoten in Syrië onder het mom van het afkeuren van het gebruik van chemische wapens door het regime, en omhullen dit met een humanitaire en morele motivatie, terwijl zij daar verre van zijn. Amerika, Groot Brittannië, Frankrijk, Rusland en alle ongelovige koloniale landen hebben alle humanitaire en ethische factoren met voeten getreden in de kerkers van de gevangenissen in Bagram, Guantanamo en Aboe Ghraib; nog afgezien van de schaamteloze spionagepraktijken! Ze staan bekend om hun wedijver en onderlinge concurrentie om op misdadige inzet van biologische en nucleaire wapens en andere massa vernietigingswapens, en om hun brutale slachtpartijen. En de bewijzen hiervan zijn in alle uithoeken van de wereld waarneembaar; van Hiroshima en Nagasaki tot aan de brute en verschrikkelijke bloedbaden in Irak en Afghanistan, de Kaukasus, Tsjetsjenië en Mali en diverse anderen landen.

Het zijn deze landen, en specifiek Amerika, die het groenste licht hebben gegeven voor Bashar om chemische wapens te gebruiken voor het vermoorden van de kinderen, vrouwen en ouderen.En als hij het groene licht niet had gekregen, had de tiran deze wapens niet in Al Ghoeta ingezet. Bovendien heeft het regime eerder chemische wapens ingezet in Syrië, nog voor Al Ghoeta, en zelfs erna, aangezien de media vandaag rapporteert over de inzet van giftige gassen door het regime in bepaalde andere gebieden in Syrië, en dit alles met het medeweten en de goedkeuring van Amerika en haar bondgenoten; en de menselijke en morele motivaties waarmee zij hun militaire ingrijpen rechtvaardigen zijn een pure en flagrante leugen, een ongeldig argument dat door een ieder met inzicht en gezichtsvermogen en een rein hart enkel op deze wijze begrepen kan worden.

De werkelijke intentie van deze militaire interventie van de VS, die de kwade koloniale krachten leidt, is om de situatie in Syrië te herschikken om een alternatief vazallenregime te regelen voor haar huidige vazal Bashar nu deze op het punt staat van uitputting van zijn rol. En dat komt omdat Amerika niet in staat is geweest haar huidige alternatieven in de coalitie en Nationale Raad te slijten aan de mensen in Syrië, opdat zij hen accepteren in plaats van Bashar en zijn bendes. En deze duistere krachten vrezen voor de mensen van asj Sjaam dat zij de heerschappij van Islam zullen hervestigen en de wortels van de ongelovigen en de huichelaars verwijderen. En daarom willen Amerika en haar bondgenoten dit voorkomen middels militaire interventie in bepaalde gebieden om vervolgens onderhandelingen tussen de coalitie en het regime af te dwingen die zullen leiden tot een alternatief vazallenregime dat in niets zal verschillen van het huidige behalve in de duistere gezichten.

Geachte Moslims, o broeders en zusters in Syrië, o eerlijke trouwe oprechte mensen in de strijd tegen de tiran van Syrië.

Het is de plicht om alles op alles te zetten om deze militaire interventie en de daaruit voortkomende moordende projecten te voorkomen. De tiran staat namelijk op het punt om met jullie handen verdreven te worden, en jullie staan op het punt om te slagen in het herstellen van de macht van Islam in jullie landen, de macht van islam waaronder jullie met jullie religie, jullie bezittingen en jullie eer veilig zullen zijn; een rechtgeleide en rechtvaardige macht die de rechtvaardigheid zal geven aan degenen die schade hebben gelede. Al Khilafah ar Rasjida die het licht zal doen wederkeren in Syrië, en de positie en de rol van Syrië zal herstellen. Syrië is namelijk het centrum van het huis van Islam, en zal dit worden Insjallah. Weest geduldig en standvastig tegen het onrecht en de onrechtvaardigen, en realiseert u zich dat de redding van uw land in uw handen ligt, ongeacht hoe groot de offers zijn. Deze offers zijn duizenden malen beter in uw hedendaagse en in uw religie dan de interventie van de koloniale ongelovigen en hun betreding van uw land onder het mom van het redden van het volk, terwijl dit geen redding is, maar niets meer is dan de dood zelve.

“Hoe kan het zijn dat wanneer zij de overhand over u hebben, zij geen band van verwantschap en verbond tegenover u in acht zullen nemen? Zij behagen u met hun mond terwijl hun hart dit weigert en de meesten hunner overtreden.” (VBK: at Tawba, 8)

Geachte Moslims, o broeders en zusters in Syrië, o eerlijke trouwe oprechte mensen in de strijd tegen de tiran van Syrië.

Het zoeken van hulp bij de ongelovige koloniale staten om onze problemen op te lossen is een groot kwaad, en is bovendien verraad aan Allah (swt), Zijn boodschapper (saw) en de gelovigen, en u haalt zich ermee de toorn van Allah de Almachtige op uw hals. Allah (swt) zegt:

“O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?" (VBK soera, al Nisaa: 144)

En de Profeet (saw) heeft gezegd “belicht uzelf niet met het vuur van de moesjrik”. (Overgeleverd door Ahmad van Anas) en in een overlevering van al Bayhaqi “belicht uzelf niet met het vuur van de moesjrikien”. Tevens heeft al Boecharie deze overgeleverd in zijn Taariech al Kabier op deze wijze. Met andere woorden, het vuur van de ongelovigen moet niet jullie licht zijn. En het woord vuur staat symbool voor oorlog, en de overlevering gaat over het voeren van oorlog aan de zijde van de moesjrikien, en hen in deze te consulteren. De hadith kan dus begrepen worden als een afwijzing om hun hulp in te roepen, zoals de Profeet (saw) heeft gezegd “wij zoeken geen hulp van een moesjrik” (overgeleverd door Ahmad en Aboe Dawoed). Het zoeken van hulp bij de ongelovigen en het vragen om militaire interventie, of zelfs hun raadplegen in onze problemen is een groot taboe wat absoluut is verboden en niet is toegestaan.

Het is een tragedie dat de kolonialen dreigen met militaire interventie in Syrië terwijl de leiders van de landen van de moslims met de benen over elkaar staren naar wat er gaande is en wat er gebeurt alsof hetgeen gaande is verre van hun is, alsof zij doven, stommen en blinden zijn en de hulpkreten van de mensen van Syrië niet horen, en schieten hen niet te hulp zoals Allah (swt) dat van hen verlangt.

“Maar als zij hulp inzake het geloof zoeken dan is het uw plicht hen te helpen.”( VBK: al Anfaal, 72)

Het was hun plicht, als ze nog over enige gêne beschikten, om hun legers te mobiliseren die geketend zijn in de kazernes, om deze te mobiliseren en ten strijde te trekken om hun broeders in Syrië te ondersteunen en hen te verlossen van de tiran van Syrië. De mensen van al Sjaam met hulp van hun broeders in de landen van de moslims, zijn namelijk met de Hulp van Allah (swt) in staat om de tiran te verdrijven en de Khilafah te vestigen in al Sjaam, het centrum van het huis van Islam. In plaats van dat de ongelovige kolonialen interveniëren om een nieuw regime te creëren die in niets van het oude verschilt behalve in de kleuring van de gezichten, zodat Syrië terugkeert naar de regering van afgoden nadat het op het punt stond van de opkomst van Islam in de landen van al Sjaam.

De ongelovige kolonialen zijn geen enkel land binnengetrokken zonder dat ze dit land hebben vernietigd, en dit is nog steeds te zien aan de landen die ze zijn binnengetrokken, hun effecten zijn nog steeds niet gewist. In sommige landen zijn hun misdaden nog steeds zichtbaar en gaan dezen door; wat betekent dat een militaire interventie een grote schok is en een groot kwaad. Weest daarom waakzaam hiertegen, en weest gewaarschuwd dat jullie hun hulp inroepen, denkend dat zij jullie zullen redden, en dan zullen jullie spijt hebben wanneer het te laat is.

“En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: "Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen." Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen. Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen.” (VBK: al Ma’ida, 52)

“Voorzeker, hierin ligt een boodschap voor mensen die Allah dienen.“ (VBK: al Anbia’a, 106)

 

Hizb ut Tahrir

 

H. 21Sjawwaal 1434

M. 28 augustus 2013

Hizb ut Tahrir Nederland