TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

De Islamitische Persoonlijkheid

Islam heeft een complete oplossing aan de mens gegeven om voor zichzelf een specifieke persoonlijkheid te ontwikkelen die zich onderscheidt van alle andere persoonlijkheden. Met de Islamitische ‘aqieda heeft ze heeft ze haar ideeën behandelt door een intellectuele basis (qaa’ida fikriyyah) te creëren waarop haar ideeën gebouwd worden en waarop haar concepten gevormd worden. Ze onderscheidt dus het juiste idee van het incorrecte idee door het idee te toetsen aan de islamitische ‘aqieda en haar dus gebruikt als een intellectuele maatstaf waaraan alle ideeën getoetst kunnen worden. Dus zijn ‘aqliyyah wordt gebouwd op de ‘aqieda welke hem voorziet van een onderscheidende mentaliteit en een juiste basis voor ideeën. Het beschermt de mens derhalve tegen incorrecte ideeën en stelt hem in staat om correct in zijn ideeën te zijn en compleet in zijn begrip over hen.

Tegelijkertijd behandelt islam de handelingen van de mens die voortkomen uit zijn organische behoeften en instincten middels de sjaria wetten die uit de ‘aqieda zelf voortkomen. De sjaria wetten ordenen de instincten en onderdrukken ze niet; zij harmoniseren de verschillende instincten met elkaar, maar laten hen niet vrij om op iedere manier bevredigd te worden. De sjaria wetten staan de mens toe om al zijn behoeften te vervullen op een manier die de mens leidt tot rust en stabiliteit. Islam heeft de islamitische ‘aqieda een intellectuele ‘aqieda gemaakt, waardoor ze geschikt is als een intellectuele maatstaf waaraan ideeën getoetst kunnen worden; en ze heeft haar tot een alomvattend idee gemaakt over het universum, de mens en het leven. Dit alomvattende idee is gemaakt om alle problemen van de mens op te lossen, ongeacht of deze intern of extern zijn, waardoor ze geschikt is gemaakt als een algemene maatstaf die automatisch en natuurlijk gebruikt wordt wanneer de link tussen de behoeften van de mens en zijn concepten voorkomt. Islam heeft de mens een zekere basis gegeven die tegelijkertijd een solide maatstaf is voor zowel de ‘aqliyya (mentaliteitsconcepten) als de nafsiyya (gedragsneigingen). Islam heeft de menselijke persoonlijkheid op een unieke manier gebouwd, onderscheidend van andere persoonlijkheden.

 

We kunnen concluderen dat islam de persoonlijkheid van de mens bouwt middels de islamitische ‘aqieda. De ‘aqieda vormt zowel de ‘aqliyyah (mentaliteit) als de nafsiyyah (psyche). De islamitische ‘aqliyyah is het denken op basis van islam, terwijl het enkel islam neemt als algemene maatstaf voor alle ideeën gerelateerd aan het leven. De aqliyya is niet slechts kennis of stof voor denken. Maar het feit dat een mens islam praktisch neemt als maatstaf voor al zijn ideeën is hetgeen wat zijn ‘aqliyya islamitisch maakt.

 

De islamitische nafsiyya is hetgeen dat al haar neigingen op basis van islam maakt, waardoor ze de enige algemene maatstaf is voor de bevrediging van alle behoeften en instincten van de mens. De nafsiyya is niet slechts ascetisme of striktheid. Het feit dat een persoon islam op een praktische manier maakt tot een maatstaf voor de bevrediging van al zijn behoeften en instincten is hetgeen wat zijn mentaliteit (nafsiyya) een islamitische mentaliteit maakt. Een persoon met deze aqliyya en nafsiyya wordt derhalve een islamitische persoonlijkheid, ongeacht of hij kennis of geen kennis heeft of dat hij zichzelf beperkt tot de fard (verplichtingen) en mandoeb (aangeraden) wetten en wegblijft van de haraam (verboden) handelingen of hij andere moestahabb (aangeraden) handelingen van gehoorzaamheid verricht en verdachte handelingen verlaat. In deze gevallen heeft de persoon een islamitische persoonlijkheid, omdat een ieder die op basis van islam denkt en zijn begeertes in overeenstemming met islam brengt, een islamitische persoonlijkheid heeft.   

 

Islam heeft de moslims bevolen de islamitische thaqafa (cultuur) te bestuderen en te leren, om groei van de islamitische persoonlijkheid te realiseren en deze in staat zal zijn om ieder idee te kunnen evalueren. Islam verzoekt ook de verrichting van handelingen die de de fard (verplichtingen) overschrijden en beval het vermijden van handelingen die de haraam (verboden handelingen) overschrijden, om de nafsiyya te versterken waardoor ze in staat is alle neigingen die tegen islam in gaan te vermijden. Dit alles is bedoeld om de islamitische persoonlijkheid te bewaren en haar het pad op te werken naar perfectie. De persoonlijkheden die onder deze standaard zitten zijn echter niet noodzakelijk on-islamitisch. Dit is eerder een beeld van het niveau van de ideale islamitische persoonlijkheid. De gewone moslims die zich dus onder dit niveau bevinden en handelen in overeenstemming met islam en de geleerde mensen die zichzelf beperken tot het verrichten van de fard (verplichte) handelingen en wegblijven van de haraam (verboden) handelingen zijn ook islamitische persoonlijkheden. Dit soort persoonlijkheden zijn allemaal islamitisch maar variëren in niveau met betrekking tot de kracht van hun persoonlijkheden. Hetgeen wat belangrijk is wanneer men beoordeelt of iemand een islamitische persoonlijkheid heeft of niet, is of hij islam heeft genomen als maatstaf voor zijn ideeën en neigingen. Het is op deze basis dat de Islamitische sjachsiyya (persoonlijkheid), ‘aqliyya en nafsiyya gedefinieerd en gekarakteriseerd worden.

 

Dus degenen die veronderstellen dat enkel een engel een islamitische sjachsiyya kan hebben maken een serieuze fout. De schade die zij hiermee in de samenleving teweeg kunnen brengen is enorm, omdat zij op zoek zijn naar mensen van het niveau van engelen onder de mensen, die zij nooit zullen vinden en niet kunnen vinden, zelfs onder henzelf. Zij wanhopen hierdoor en hebben de hoop in de moslims opgegeven. Dergelijke idealen helpen het beeld promoten dat islam utopisch is, onmogelijk te implementeren en dat ze bestaat uit hoogstaande idealen en standaarden die de mens niet kan implementeren noch behouden. Daarom drijven ze mensen weg van islam en zij paralyseren velen waardoor ze niet handelen. Islam is gekomen om geïmplementeerd te worden in het praktische leven. Islam is realistisch; ze behandelt de realiteit en is niet moeilijk te implementeren. Het ligt in de potentie van ieder mens, ongeacht hoe zwak hij is in zijn denken en hoe sterk zijn instincten en behoeften zijn. Een dergelijk persoon kan islam gemakkelijk op zichzelf implementeren, nadat hij de islamitische ‘aqieda heeft begrepen en een islamitische sjachsiyya heeft verkregen. Enkel door de islamitische ‘aqieda tot maatstaf van zijn concepten en neigingen te maken en deze maatstaf te behouden, heeft hij de islamitische sjachsiyya verkregen.

 

De enige taak die hij hierna zou moeten uitvoeren is het versterken van zijn sjachsiyya middels de islamitische thaqafa (cultuur), zodat zijn ‘aqliyya zal groeien en door de aangeraden handelingen van gehoorzaamheid te verrichten om zijn nafsiyya te versterken. Dit doet hem plaatsen op het pad naar perfectie. Hij zal dit niet alleen bereiken, maar hij zal ook verder gaan van dit pad en naar het hoogste streven. Islam heeft de mentaliteit van de mens behandelt met haar ‘aqieda toen zij de islamitische ‘aqieda tot intellectuele basis maakte waarop haar ideeën over het leven zijn gebouwd. Hij is in staat om het juiste idee te onderscheiden van het onjuiste idee, wanneer hij deze ideeën toetst aan de islamitische ‘aqieda, omdat ze zijn intellectuele referentiepunt is geworden. Op deze manier beschermt hij zichzelf tegen foutieve ideeën, vermijdt hij valse ideeën en blijft hij zuiver in zijn ideeën en juist in hun begrip. Islam behandelde de neigingen van de mens met de sjaria wetten, toen ze zijn handelingen behandelde die voortkomen vanuit zijn instincten en organische behoeften. Deze correcte behandeling reguleert de instincten en schaadt hen niet door te pogen hen te vernietigen. Ze laat de instincten niet vrij en onbeperkt, maar harmoniseert dezen. Dit stelt de mens in staat om al zijn behoeften op een harmonieuze manier te bevredigen, welke leidt tot rust en stabiliteit. Dus de moslim die islam omarmt door middel van ratio en bewijs en islam volledig op zichzelf implementeert en de wetten van Allah (swt) correct begrijpt, bezit een islamitische sjachsiyya, die zich onderscheidt van alle andere persoonlijkheden. Hij verkrijgt de correcte islamitische ‘aqliyya wanneer hij de islamitische ‘aqieda tot de basis maakt van zijn denken en hij verkrijgt de correcte islamitische nafsiyya, wanneer hij zijn ‘aqieda tot basis maakt van de gepaste bevrediging van zijn drijfveren en neigingen. De islamitische sjachsiyya wordt gekarakteriseerd met speciale attributen die de moslim doet onderscheiden en hem boven de mensen doet uitspringen zoals een moedervlek op een gezicht. Deze attributen die hem karakteriseren zijn een onvermijdelijk resultaat van zijn naleving van de geboden en verboden van Allah (swt) en het uitvoeren van handelingen in overeenstemming met deze bevelen en verboden vanwege zijn bewustzijn over zijn relatie met Allah (swt). Derhalve is zijn doel in het naleven van de sjaria enkel omwille van de Tevredenheid van Allah (swt).

 

Wanneer de moslim de islamitische ‘aqliyya en nafsiyya verkregen heeft, is hij geschikt om te functioneren als soldaat en leider tegelijkertijd. Hij combineert de eigenschappen van genade en hardheid en luxe en ascetisme. Hij begrijpt het leven correct, waardoor hij enkel van dit wereldse leven neemt wat hij nodig heeft, en hij bereikt het hiernamaals door ervoor te streven. Hij wordt daarom niet gedomineerd door één van de eigenschappen die dit wereldse leven verheerlijken. Hij streeft niet naar religieuze extase of Indiaas ascetisme. Tegelijkertijd is hij een held in de Djihaad en een bewoner van de gebedsruimte. Hij maakt zichzelf nederig wanneer hij een leider is. Hij draagt in hem de kwaliteiten van leiderschap en jurisprudentie, handel en politiek. Zijn meest sublieme eigenschap is dat hij een dienaar van Allah (swt) is, zijn Schepper. Je ziet hem nederig in het gebed, en onthoudend van onnodig en onzinnig gepraat, zijn zakaat betalend, zijn blik neerwerpend, het toevertrouwde nakomend en zijn afspraken en beloftes vervullend en hij onderneemt Djihaad. Dit is de moslim en dit is de gelovige. Dit is de islamitische sjachsiyya gecreëerd door islam, hetgeen de persoon die deze sjachsiyya bezit tot de meest rechtschapene van de mensheid maakt.

 

Allah (swt) heeft deze sjachsiyya in de Nobele Koraan middels verschillende verzen beschreven waarin Hij (swt) de metgezellen van de Profeet (saw), de dienaren van Allah (swt) en degenen die Djihaad uitvoeren, beschrijft. Allah (swt) zegt:

 

Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen
en zachtmoedig onder elkander.
(VBK 48:29)

 

En de vooruitstrevenden en de eersten der Migranten en Hulpgevers en degenen, die hen in
goedheid volgen, Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem; en Hij heeft voor hen tuinen bereid, waar doorheen rivieren stromen. Daarin zullen zij voor eeuwig vertoeven. Dat is de grote zegepraal.
(VBK 9:100)

 

Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die actief zijn in het betalen van Zakaat. (VBK 23:1-4)

 

En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de
onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede". En zij, die de nacht doorbrengen zich voor hun Heer ter aarde werpende en voor Hem staande.
(VBK 25:63-64)

 

Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon en zij zijn
het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen. Allah heeft tuinen voor hen bereid waar doorheen rivieren stromen; zij zullen daarin vertoeven. Dat is de opperste zegepraal.
(VBK 9:88-89)

 

 

Die zich tot Allah bekeren, die aanbidden, die prijzen, die vasten, die zich nederbuigen, die zich ter
aarde werpen, die tot het goede aansporen en het kwade verbieden, die de door Allah gestelde grenzen in acht nemen; breng aan de gelovigen blijde tijding.
(VBK 9:112)

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië