TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het Goddelijk oordeel aangaande abortus

 

ABORTUS 

Abortus is één van de problemen in de westerse maatschappij. Abortus wordt grootschalig uitgevoerd als gevolg van het morele verval in deze samenlevingen en de toename van buitenechtelijke geboortes welke het resultaat zijn van de talloze voorvallen van ontucht en seksuele buitenechtelijke relaties. Volgens de statistieken gepubliceerd door Westerse bronnen hebben de buitenechtelijke geboortes een percentage van 45% bereikt, van de totale geboortes. Dit percentage varieert zich relatief tot plaats en tijd, want in sommige landen loopt dit percentage zelfs op tot 70%. 

Deze buitenechtelijke geboortes zijn het gevolg van de ongeremde seksuele driften binnen de westerse samenlevingen. Deze zijn ontstaan doordat men het credo heeft aangenomen die de scheiding van geloof uit het leven impliceert en welke leidt tot de vrijheden zoals de persoonlijke vrijheid. Deze vrijheid staat de mens toe om te genieten van al het genot in het leven, waardoor, ontucht, overspel en buitenechtelijke relaties wijd verspreid worden, en getolereerd worden door de wet. Dit leidt ertoe dat de westerse samenlevingen zoals vee of dieren worden, als resultaat van deze vrijheid, en de uit de hand gelopen seksuele driften. 

De hoge percentages van buitenechtelijke geboortes, waarvan de helft van de kinderen in de Westerse samenlevingen er een van zijn, heeft vele van deze landen gedreven om nieuwe wetten en regels te vinden, waarbij de vrouwen die afstand wilden doen van hun ongeboren kind, dit ook werkelijk konden doen. En vooral de kinderen die verwekt zijn door buitenechtelijke relaties, ontucht of overspel. Dit is zo, omdat in de Westerse samenlevingen de moeder de taak van verzorging van het kind op haar moet nemen, waarvan het kind geboren wordt als resultaat van een buitenechtelijke relatie,ontucht of overspel. 

Als deel van wat ze ons proberen aan te smeren van hun cultuur, zijn de Kafir landen in de Westerse wereld, geleid door de Verenigde Staten, een campagne begonnen om abortus te legaliseren. Hierdoor willen ze het moreel verval onder de Moslims verspreiden, om zo de familie en hetgeen wat is overgebleven aan Islamitische waarden en goede zeden in de samenlevingen van de Islamitische wereld te vernietigen. 

Dit is de realiteit wat betreft de Westerse samenlevingen. Wat de samenlevingen van de Islamitische Wereld betreft, is abortus niet wijd verspreid, omdat buitenechtelijke relaties, ontucht en overspel niet vaak voorkomen. Wanneer er abortus wordt gepleegd is het vaak om het leven van de moeder te redden.

Betreffende de realiteit van abortus en het Goddelijk oordeel hieromtrent 

Taalkundig gezien betekent het woord abortus, het verwijderen van de foetus uit de baarmoeder. Wanneer er wordt gezegd dat de kameel ijhadh (abortus) heeft, bedoelt men dat het afstand heeft gedaan van de foetus, voordat het geboren is. De Islamitische juristen hebben abortus gedefinieerd als “het afstand doen van de foetus voordat de zwangerschapscyclus is voltooid”. Andere termen worden ook gebruikt met deze betekenis, zoals, imlas, iskat, ilka, ikhraadj.

Abortus kan geschieden door een behandeling die vrijwillig door een vrouw is genomen, zoals het nemen van speciale medicijnen, het zwaar tillen, sterke lichamelijke acties, of door een verzoek aan een dokter om een abortus te plegen. Het kan ook geschieden door (gewelddadig) toedoen van anderen. Ook kan het spontaan gebeuren zonder de wil van de vrouw.

Abortus kan geschieden nadat de ziel (roeh) is gegeven aan de foetus of daarvoor. Als een abortus plaatsvindt nadat de ziel is gegeven aan de foetus, zijn alle Islamitische juristen het er over eens, dat het verboden is, ongeacht of dit gebeurt door de moeder, vader, dokter of een aanval door een ander. Dit is omdat het hier gaat om een aanval op een menselijke ziel, welke een leven bezit, en beschermt wordt door de Sjari’a. Het is een misdaad die bloedgeld vereist, welke gelijk gesteld wordt aan ghurrah (het vrijlaten van een slaaf, man of vrouw). Deze waarde komt overeen met een tiende van het bloedgeld ‘Diya’ van een compleet mens. Allah heeft gezegd:

 

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

‘’En dood niemand die Allah verboden heeft , tenzij het met recht geschiedt.” (zie de vertaling v.d. betekenissen van de Koran, Soerat al-Isra; 33)

 

De Imams, Boekhari en Moslim hebben elk overgeleverd van Aboe Hoeraira dat “de Profeet van Allah (VZMH) geoordeeld heeft over een foetus van een vrouw van Bani lahyan, welke was geaborteerd, een ghurrah te betalen, een mannelijke of vrouwelijke slaaf”. Ghurrah wordt betaald als de foetus kenmerken vertoont van menselijke organen, zoals een vinger, hand, voetnagel of een oog. Hierop gebaseerd wordt het aborteren van een foetus waarvan de ziel al is gegeven, verboden verklaard volgens alle Islamitische juristen zonder enige onenigheid.

In het geval dat de foetus wordt geaborteerd voordat de Ziel wordt gegeven, hebben de Islamitische juristen, verschillende meningen over het Goddelijk oordeel hierover. Sommigen onder hen laten dit toe, en anderen verbieden dit, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap. Onze mening is dat wanneer een abortus zich voordoet na 40 of 42 dagen vanaf het begin van de formatie van de foetus, het verboden is. Deze wetgeving geldt ook wanneer er een ziel is gegeven. Als resultaat hiervan, moet er dus diya betaald worden, welke gelijk is aan een tiende van de waarde van een compleet mens. Dit is zo, omdat wanneer de foetusformatie begint, een aantal van de organen  zich beginnen te ontwikkelen, zoals een hand, voet, oog of een nagel en wordt het zeker dat de foetus zich gaat ontwikkelen tot een compleet mens. In dit geval wordt de regelgeving in de eerder genoemde hadith toegepast. Imam Boekhari, heeft het volgende van Aboe Hoeraira gehoord: “de Profeet van Allah (VZMH) heeft geoordeeld over een foetus van een vrouw van Bani lahyan, welke was geaborteerd, een ghurrah te betalen, een mannelijke of vrouwelijke slaaf.” Ook Ibn Mas’oed heeft gehoord dat de Profeet van Allah (VZMH) heeft gezegd:

” Als 42 nachten voorbij zijn gegaan over de nutfah ( gemengd mannelijk zaad en vrouwelijke eicellen), zal Allah een engel sturen om het te vormen. Hij creëert zijn gehoor, zicht, huid, vlees en botten. Dan vraagt de engel: “O Allah! Mannelijk of vrouwelijk?” Dan wordt het bevolen……” ( Moslim )

In een andere overlevering wordt 40 nachten genoemd i.p.v. 42 nachten. Om deze reden is een aanval op een foetus, een aanval op een wezen dat menselijk leven in zich heeft, welke heilig is en beschermd wordt door de Sjari’a . Dit zal wa’d – levend begraven - worden genoemd. Allah heeft dit verboden.

 

Hij zei:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

‘’En wanneer het in de grond gestopte meisje gevraagd wordt, voor welke zonde zij gedood werd.” ( Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran; 81/8-9 )

Daarom is het verboden om een zwangerschap voortijdig te beëindigen door de moeder, vader of een dokter. Eenieder die een dergelijke daad begaat, pleegt een zonde en een misdaad; Hij moet diya betalen voor de geaborteerde foetus, welke gelijk staat aan een mannelijk of vrouwelijke slaaf, of een tiende van een compleet mens, zoals weergegeven in de authentieke hadith. 

Als de foetus wordt geaborteerd voor de voltooiing van 40 dagen zwangerschap, wordt dit toegestaan in de Islam en staat er geen straf op. Dit omdat het nog geen foetus is maar een Nutfah. De hadith over het aborteren van een foetus gaat in dit geval niet op. Het aborteren van de nutfah voordat het een foetus wordt is net als de ‘Azl’ (coïtus interruptus) welke gebruikt wordt om een zwangerschap te voorkomen. Azl wordt toepast door de man als hij wil voorkomen dat de vrouw zwanger wordt door hem. Van Azl wordt gesproken als het sperma buiten de vagina van de vrouw wordt uitgescheiden, dit resulteert in het niet benuttigen van het sperma en het afsterven ervan. Een ander gevolg is dat de vrouwelijke eicel ook niet wordt benuttigd. Hierdoor zullen het sperma en de eicel elkaar niet ontmoeten en zal een zwangerschap voorkomen worden. Dit werd door de Profeet van Allah toegestaan, nadat hij door een man hierover gevraagd werd. Hij had gemeenschap met zijn vrouwelijke slaaf maar wilde niet dat zij zwanger zou worden door hem. De Profeet (VZMH) vertelde hem, “pas ‘Azl toe als je wilt. ”

Djabir ibn Abdoellah heeft overgeleverd dat een man naar de Boodschapper van Allah ging en zei: Ik heb een vrouwelijk slaaf die ons dienstmeisje is en helpt bij de palmbomen. Ik heb een seksuele relatie met haar en ik verafschuw dat zij zwanger wordt. 

De Profeet (VZMH) zei: “Je kan Azl toepassen als je dat wilt en zij zal krijgen wat haar toekomt. ” De profeet heeft de Azl, de verborgen Wa’d genoemd in de hadith overgeleverd door Judamah. Imam Moslim en Ahmed hebben overgeleverd op de autoriteit van Judamah al-Asadiyyah, dochter van Wahb die zei: Ik was samen met de Profeet van Allah en andere mensen …..toen zij hem vroegen over Azl. Hij zei: “het is de verborgen wa’d; zij is de ondervraagde vrouw die bij de geboorte werd begraven”.

In het boek Lisan al-Arab staat: “In de hadith heeft de profeet het een misdaad gemaakt om vrouwen (dochters) levend te begraven, wat doden inhoudt. In de hadith over ‘Azl zegt de Profeet: ”het is de verborgen wa’d en in een andere hadith “dit is de kleine wa’d”. Hij heeft Azl als Wa’d gemaakt, maar het is verborgen omdat degene die het toepast voorneemt om geen baby te krijgen. Daarom heeft Hij er een kleine wa’d van gemaakt omdat het begraven van levende meisjes de grote wa’d is.”

Hiernaast hebben de metgezellen van de Profeet (moge Allah tevreden met hen zijn) Azl toegepast wanneer zij een zwangerschap wilden voorkomen tijdens het leven van de Profeet met zijn kennis en hij heeft ze dit niet verboden. Djabir ibn Abdoellah heeft het volgende overgeleverd: “Wij pasten Azl toe tijdens het leven van de Boodschapper van Allah en toen de Koran werd geopenbaard…”. Imam Moslim heeft een andere overlevering: “Wij pasten Azl toe tijdens het leven van de Profeet en hij was hiervan op de hoogte, maar verbood het ons niet”

Wanneer is het toegestaan om een foetus te aborteren?

Het is toegestaan om een foetus te aborteren in de vroege stadia van de formatie. In het geval van een foetus waar de Roeh is gegeven mag het toegepast worden als bekwame dokters besluiten dat als de foetus in de baarmoeder blijft dit zal leiden tot de dood van de moeder en de foetus. In dit geval wordt het toegestaan om de foetus te aborteren en zo het leven van de moeder te redden. Het redden van levens is iets waar de Islam toe oproept. Deze abortus wordt beschouwd als een behandeling en de Boodschapper van Allah (VZMH) beveelt de mens om behandeling en genezing te zoeken.

Imlas: 

Onder Imlas wordt verstaan, het beëindigen van een zwangerschap door een aanval op de zwangere vrouw. Dit is een zonde en een misdaad. Bloedgeld (diya) moet hiervoor worden betaald, welke een Ghurrah is, aan een mannelijk of vrouwelijk slaaf. De waarde van een Ghurrah is een tiende van een volledig geboren mens. Het is in de twee boeken van Sahih, Boekhari en Moslim overgeleverd dat Omar ibn al-Gattaab de metgezellen had gevraagd over een geval van Imlas waarbij een vrouw in haar buik geslagen was, waardoor haar foetus aborteerde. Al-Mughirah ibn Shu’bah zei: Dat de Profeet van Allah bevolen heeft dat in dit geval een Ghurrah van toepassing is welke een vrouwelijke of mannelijke slaaf is. Mohammed ibn Maslamah heeft dit geverifieerd.

 

Bron: Het Islamitisch oordeel over: klonen, orgaanstransplantatie, abortus, reageerbuisbaby’s, kunstmatige beademingsapparatuur & leven en dood. Door Sjeich Abdoel-Qadiem Zalloem

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië