TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Het belang van de Islamitische persoonlijkheid in het werken voor heropleving

Er heerst vaak een misverstand omtrent het begrip ‘jezelf verbeteren’ en ‘activisme’, welke als doel heeft om de Oemmah zowel op maatschappelijk niveau als op politiek niveau te doen heropleven. Terwijl beide begrippen relevant zijn en vitale elementen zijn van onze Islamitische verplichting, verkiezen sommigen ‘jezelf verbeteren’ boven ‘activisme’. Echter hebben beiden hun plek en vereisen beiden de nodige aandacht. In dit artikel zullen wij proberen om het belang van het ontwikkelen van een Islamitische persoonlijkheid te benadrukken, gebaseerd op een correct idee en gedragingen die in harmonie zijn met de Islamitische richtlijnen. Dit artikel is gebaseerd op de introductie van het zeer motiverende boek ‘De essentiële elementen van de Islamitische psyche’ (Nafsiyyah). 

Een aantal essentiële elementen van de Islamitische persoonlijkheid voor de Da’awadrager, die Islam in zijn geheel wenst te implementeren: dat zijn tong vochtig is door het gedenken van Allah, zijn hart is gevuld met vrees voor Allah en de ledematen zich haasten in de richting van het verrichten van goede daden. Dat hij de Koran reciteert en ernaar handelt, houdt van Allah en Zijn boodschapper(صلى الله عليه وسلم), liefheeft omwille van Allah en afkeer toont omwille van Allah, hoopt op de genade van Allah en vreest voor Zijn bestraffing. Hij is geduldig en wacht op de beloning in het hiernamaals, is oprecht en legt zijn vertrouwen in Allah. Hij is ferm op de waarheid, is zachtaardig en empathisch richting de gelovigen, maar ferm en sterk jegens de ongelovigen, niemand vrezend behalve Allah. Hij bezit een goed karakter, is aangenaam in spraak, maar sterk in bewijsvoering, gebiedt het goede en verbiedt het kwade. Hij leeft en werkt in dit leven, maar zijn ogen zijn altijd gericht naar het paradijs, dat bereid is voor de gelovigen, waarvan de breedte als de hemelen en de aarde is. 

De persoonlijkheid (sjachsijjah) van ieder mens bestaat uit de mentaliteit (‘aqliyyah) en de psyche (nafsiyyah). De mentaliteit is het instrument dat gebruikt wordt om zaken te begrijpen; het wordt gebruikt om een oordeel te vellen over de realiteit, die overeenkomt met zijn maatstaven, waarin hij gelooft en waarop hij vertrouwt. Als de oordelen van een persoon gebaseerd zijn op het Islamitische credo, dan heeft hij een Islamitische mentaliteit. 

De psyche is de manier waarop men zijn behoeften en instincten bevredigt. Tevens impliceert het ook hoe men omgaat met de wereld om zich heen. Wanneer de bevrediging is gebaseerd op het Islamitische credo, dan bezit een dergelijk persoon een Islamitische psyche. 

Het is niet voldoende dat enkel de mentaliteit op een abstract niveau Islamitisch is, eerder moet het vertaald worden naar praktische handelingen, die in lijn zijn met de Islamitische ‘aqiedah. Kennis over zaken op een abstracte manier is tevens ook niet genoeg. Een dergelijk persoon dient ook een Islamitische psyche te hebben, waarbij zijn behoeften worden bevredigd volgens de richtlijnen van Islam. Dientengevolge dient een persoon te neigen naar het gebed, vasten, zielszuivering en het verrichten van de Hadj. Tevens dient hij de halal na te jagen en de haram te vermijden. 

Een dergelijk persoon tracht te zijn zoals Allah dat van hem verlangt. Hij zoekt toenadering tot Allah door middel van de verplichtingen, die Hij heeft verordend en is ijverig om de nawafil (vrijwillige handelingen) te verrichten, om nog dichterbij Allah te komen. Hij adopteert oprechte standpunten t.o.v. gebeurtenissen, waarbij hij het goede gebiedt en het kwade verbiedt, houdt omwille van Allah en toont afkeer toont omwille van Hem. En hij is oprecht en goed in zijn omgang met de mensen. 

Evenzo is het niet voldoende om een Islamitische psyche te hebben, zonder te beschikken over een Islamitische mentaliteit. Allah aanbidden in onwetendheid kan ervoor zorgen dat de mensen van het rechte pad afwijken. Dientengevolge kan een persoon vasten op een dag waarop het verboden is om te vasten en bidden op een tijdstip waarop het makroeh (afgeraden) is om te bidden etc., terwijl hij overtuigd was dat dit een functie was van zijn dispositie. Hij kan zeggen: ‘Laa hawla wa laa Qoewwata illa billah’ wanneer hij een persoon ziet zondigen, in plaats van hem erop aan te spreken en een dergelijke handeling te verbieden. Een dergelijk persoon kan handelen met woekerrente en het vervolgens doneren als liefdadigheid, in de veronderstelling dat hij de nabijheid van Allah zoekt, terwijl hij overspoeld is met zonden. Met andere woorden, zij kunnen een slechte daad verrichten terwijl zij in de veronderstelling waren dat zij iets goeds deden. Dientengevolge zullen zij handelen op een manier die in tegenstrijd is met de manier die  Allah en zijn Profeet(صلى الله عليه وسلم) ons hebben bevolen. 

De persoonlijkheid zal niet compleet zijn, totdat de mentaliteit Islamitisch is; dus de desbetreffende persoon zal op de hoogte moeten zijn van de regels die op hem van toepassing zijn. Tevens dient hij te proberen om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Tegelijkertijd dient een dergelijke persoon te beschikken over een Islamitische dispositie volgens de regels van het geloof. Hij dient deze regels ten uitvoer te brengen in alle zaken, hetzij jegens de Schepper, zichzelf of anderen. Dit dient tevens gedaan te worden op een manier die Allah goedkeurt en heeft verordend. 

Wanneer deze fusie zich voordoet en er stappen worden gezet richting het bereiken hiervan, is men in staat om zijn mentaliteit en psyche te linken aan Islam (ondanks fouten, nalatigheid in gedragingen en zonden, die natuurlijk zijn). Wanneer dit een actieve aspiratie wordt,  kan men stellen dat men een Islamitische personaliteit aan het ontwikkelen is, die hem aanspoort om het goede te verrichten en niemand te vrezen behalve Allah. 

Echter betekent dit niet dat er geen sprake meer zal zijn van terugval. Dit zal geen effect hebben op de persoonlijkheid, zolang dit een uitzondering vormt en niet de norm. Dit is omdat de mens geen engel is; hij maakt fouten, waarna hij spijt krijgt en om vergeving vraagt. Vervolgens verricht hij weer het goede en dankt Allah voor Zijn genade en leiding. 

“Voorwaar, geslaagd is hij die haar zuivert.’’(VBK Soera Asj-Sjams, vers 9)

Hoe meer een moslim zich verdiept in de Islamitische cultuur om zijn mentaliteit te ontwikkelen en hoe meer hij de aangeraden handelingen verricht om zijn psyche te ontwikkelen, des te meer hij zal excelleren. 

Niet alleen zal hij standvastig zijn, maar hij zal tevens continueren om het beste van het beste te bereiken. Dit is wanneer een persoon zijn leven leidt op een gepaste manier en het hiernamaals verkrijgt door ernaar te streven als een gelovige. Een dergelijk persoon zal gehecht zijn aan de Mihraab (uitsparing die de richting van het gebed aangeeft) van de moskee en tegelijkertijd deelnemen aan de Jihad, welke wordt gezien als de beste handeling. Dientengevolge zal hij een oprechte dienaar zijn van Allah, de Almachtige, de Schepper. 

Voor de Da’awadragers is het van belang dat zij zich bewust zijn, van de realiteit waarin zij zich bevinden. Zij worden omringd door de botsende golven van de vijanden van Allah, systemen die in hun kern gesticht zijn op Koefr en door samenlevingen die geen tekort aan verleidingen bevatten.

Indien zij zich niet haasten om dag en nacht met Allah te zijn; hoe zullen zij dan hun weg vinden in het dagelijks leven? Hoe zullen zij hun beoogde doel bereiken? Hoe zullen zij zichzelf steeds hoger verheffen? Derhalve maakt dit deel uit van de noodzakelijkheden: constant streven naar persoonlijke zuivering (van tekortkomingen) en pogen om jezelf te verbeteren op de manier die is voorgeschreven door Allah en Zijn boodschapper(صلى الله عليه وسلم). 

Tot slot dienen de Da’awadragers de volgende Hadith Qoedsi te overpeinzen, die hun pad zal verlichten, opdat zij hun doelen zullen realiseren en hun stappen zal doen versnellen:

“O zoon van Adam! Je zult niet hetgeen verkrijgen wat Ik heb, totdat je de verplichtingen die Ik heb verordend nakomt. En Mijn dienaar komt steeds dichterbij Mij door extra vrijwillige goede daden, waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben Ik het hart waarmee hij denkt, de tong waarmee hij spreekt en het zicht waarmee hij ziet. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij om hulp vraagt, dan zal Ik hem helpen. En de meest geliefde handeling van Mijn dienaar is het geven van oprecht advies.” (at-Tabaraani in al-Kabier)

Deze Hadith verduidelijkt het pad naar de overwinning van Allah, Zijn steun en hulp door middel van toenadering tot Hem en Hem om hulp te vragen. Hij is de meest Machtige en Krachtige; degene die Hij helpt zal nooit vernederd worden en degene die Hij vernedert zal nooit geholpen worden. Hij is nabij Zijn dienaar, wanneer Zijn dienaar hem aanroept. Hij beantwoordt Zijn dienaar wanneer zijn dienaar Hem gehoorzaamt. Hij is De Onweerstaanbare, verheven boven Zijn dienaren, De meest vriendelijke en is op de hoogte van alle zaken. 

Haast jullie dus mijn broeders en zusters, naar de tevredenheid van jullie Heer, naar Zijn vergeving, paradijs, overwinning en succes in beide verblijfplaatsen: 

“En laat degenen die wedijveren, hiervoor wedijveren.”(VBK Soera Al-Moetaffifien, vers 26)

 

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië