TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

Bismillahi ar Rahman ar Rahiem

Een open brief van Hizb ut Tahrir Nederland aan de intellectuelen en politici van Nederland over de toekomst van Moslims in dit land

 In een artikel  van de publiciste “Lydie Fournier” met als titel “Tussen de democratie en het autoritarisme: naar een dualistisch stelsel?”, staat vermeld dat volgens Guy Hermet, Jean-Pierre Le Goff en Ulrich Beck, de westerse democratiën vanaf nu zullen gaan veranderen in mild-autoritaire staten, welke gebaseerd zullen zijn op een aantal principes die onder het voorwendsel van ‘een ieders veiligheid’, de vrijheid van de individuen zullen inperken. 

Het concept van ‘veiligheid’ is in feite  een Trojaans paard of een Machiavelliaans middel dat door de westerse autoriteiten als excuus gebruikt wordt ter rechtvaardiging voor haar oorlogen en repressieve maatregelen, alsmede om de rechten van haar burgers, en dan met name de ‘Moslim minderheid’, te ontnemen. De liberale democratie heeft zicht ontdaan van haar systeem welke opgebouwd was uit waarden en is verworden tot louter een systeem van maatregelen losgekoppeld van de reële waarden die de burgers in het verleden bewoog om achter hun politici en diens politiek te gaan staan. Alain Touraine stelt in zijn boek “Wat is democratie?” een belangrijke vraag die de democratische waardencrisis aan de kaak stelt. Hij zegt: “Wat is het dat de burgers op de bres laat springen voor de democratie en haar met veel ijver doet beschermen, als het niet meer is dan slechts een verzameling principes en maatregelen?” De politici beantwoordden dit met de toverspreuk: “de veiligheid”.

Zoals bijvoorbeeld in Nederland - het land wat in de traditionele westerse culturele beschaving symbool staat als tolerant, democratisch en neutraal - hebben de autoriteiten een aantal repressieve maatregelen genomen tegen de Moslimgemeenschap. Dit, terwijl deze in strijd zijn met hetgeen ze roepen over de democratische normen, tolerantie, rechten van de mens, rechten van de minderheden en de rechtsstaat. Slechts één enkele zin was voldoende om de maatregelen te rechtvaardigen en erdoor te krijgen en om de publieke opinie achter zich te krijgen. Deze zin is: “De dreiging die van het jihadisme uitgaat en het voorkomen van aanslagen vraagt om....” Op deze enkele zin, welke gaat over een niet bestaand gevaar, zijn de repressieve maatregelen gebaseerd welke in strijd zijn met de essentie van de liberale democratische theorie. Hiermee heeft Nederland haar hele geschiedenis en systeem van waarden uitgewist en wekt het de schijn bij de samenleving dat zij een jungle is waar de strijd om te overleven gestreden wordt.

Er zijn er die dit alles goed praten door te zeggen dat Moslims niet in democratie geloven en dat zij de democratie gebruiken om de democratie te ondermijnen. Wij willen tegen deze personen het volgende zeggen:

1. Alleen al door te zeggen dat Moslims van de democratie profiteren om de democratie te ondermijnen is op zichzelf al een ondermijning van de democratie. De reden hiervan is dat dit een excuus is om democratie niet van toepassing te laten zijn op degenen die tegen haar zijn. Degene die dit excuus gebruikt, zegt eigenlijk “om de democratie te beschermen, moeten wij het niet toepassen”. Het niet toepassen van de ideologie door zichzelf zorgt voor de teloorgang van haar principes, haar faillissement en dat ze uit elkaar valt. Vele westerse intellectuelen hebben stilgestaan bij dit fenomeen. Daarom heeft een aantal van hen gezegd dat de democratie zichzelf vernietigt. Anderen zeiden dat democratie gefaald heeft en dat de westerse systemen veranderen van pure democratie naar hybride systemen; een mengsel van totalitarisme en autoritarisme. Men kan het boek “De democratische winter of een nieuw systeem” geschreven door Guy Hermet (politicoloog die gespecialiseerd is in de geschiedenis van de democratie) en het boek “Democratie, de God die gefaald heeft” van professor Hans-Hermann Hoppe, erop naslaan.

2. Een van de problemen van de democratie is dat ze zich niet kan voorstellen dat er mensen zijn die het oneens zijn met haar of verwerpen. Iemand die in een democratische samenleving wil leven, moet derhalve in haar geloven, haar credo omarmen en haar principes adopteren. Deze tendens is zonder enige twijfel totalitair. Professor Carl J. Friedrich heeft gezegd dat een van de eigenschappen van een totalitaire samenleving is dat er een officiële ideologie is die is samengesteld door een credo welke gaat over alle vitale aspecten van de mens en waarvan een ieder in deze samenleving verwacht wordt dat zij dit overneemt, al is dit slechts op passieve wijze. Een samenleving die dus niet accepteert dat een minderheid haar religie en identiteit behoudt en ernaar streeft haar identiteit uit te wissen en dwingt haar waarden te adopteren, is ongetwijfeld een totalitaire samenleving. Derhalve maakt de Moslimminderheid in deze samenleving geen misbruik van de democratie maar voert deze een intellectuele strijd tegen het totalitarisme dat een oorlog voert tegen hun religie, identiteit, credo en aanbidding, voedsel en kleding.

3. De term “profijt hebben” is een kapitalistische, utilitaire term die de wet van een oligarchie vertegenwoordigt en het akelige gezicht van de huichelaren, de hebzuchtigen en de mensen die hun begeerten en persoonlijke neigingen volgen, ontmaskert. Want de ideologen die geloven in de waarden van hun principes, denken niet aan het profijt dat ze kunnen behalen maar passen deze principes toe terwijl ze erin geloven als zijnde een doel en niet een middel. Dus hoe kan iemand democratie misbruiken, wanneer hij zijn rechten eist die hem door de democratie zijn gegeven? Is het niet tegenstrijdig dat een democratie rechten geeft en deze tegelijkertijd weer ontneemt? Of is het soms veranderd in een spel in handen van de politici en belanghebbenden die alleen maar delen van de democratie toepassen die hun belangen dienen en voldoening geeft aan hun persoonlijke wensen?

4. Laten we ervan uitgaan dat we in een samenleving leven die volgens de werkelijke democratische waarden wordt geregeerd en niet door een pseudocratie, kleptocratie of plutocratie; mogen de Moslims dan niet klagen over wetten die niet correct toegepast worden? Of beschouwen de democraten hun ideologie en theorie, en het toepassen ervan en handelen ernaar als zijnde idealistisch? Is dit het geval, dan is dit een ongekende vorm van arrogantie.

Islam bijvoorbeeld, ondanks dat het een Goddelijke religie betreft, beschouwt de implementatie ervan niet als iets idealistisch omdat de implementatie ervan menselijk is. Daarom heeft Islam de niet-moslims het recht gegeven hun mening te uiten over het toepassen van de regels en een klacht in te dienen indien de regels verkeerd worden toegepast. Het is in de geschiedenis van de moslims nooit voorgekomen dat er gevraagd is om niet-moslims het land uit te zetten omdat zij kritiek hadden op de uitvoer van bepaalde regels, integendeel. De niet-moslim die een klacht indiende tegen een onrechtpleger kreeg zijn recht, ook al betrof deze onrechtpleger het staatshoofd. Hiervan zijn talloze voorbeelden te vinden in de Islamitische geschiedenis. Hierdoor leefden de niet-moslims eeuwenlang met de moslims samen in veiligheid en rechtvaardigheid.

Men zou zich kunnen afvragen: Hoe is het mogelijk dat wij samen in een democratische samenleving kunnen leven, terwijl Moslims niet in de democratische waarden geloven?

Het antwoord hierop is als volgt:
1. Er bestaat geen verband met het geloof in een systeem dat toegepast wordt en het samenleven. Dit is omdat hetgeen vereist is, de onderwerping aan het systeem betreft, en niet het geloof in haar waarden. De wet berecht de persoon niet vanwege de afwezigheid van geloof in het systeem, maar eerder vanwege het gebrek aan onderwerping aan het systeem, ongeacht wat zijn ideologische overtuiging moge zijn. Indien de wet zich gaat bemoeien met de ideologische overtuiging van mensen dan verandert het systeem in een totalitaire dictatuur. Daarom kunnen we niet van een Nederlandse burger verwachten dat hij gelooft in de juistheid van het Nederlands belastingstelsel, maar wel dat hij zijn belastingplicht nakomt, en indien noodzakelijk onder dwang. Indien hij dit niet nakomt dan zal hij in de cel belanden. Het systeem dient rekening te houden met mensen die niet in het systeem geloven en moet voor deze mensen wetten en regels maken die hun rechten en alteriteit waarborgen. Immers een rechtvaardig systeem is een systeem dat tolereert dat de mensen die niet in het systeem geloven, maar zich wel aan de regels en wetten van het systeem houden, hun alteriteit behouden en hen niet dwingt te assimileren en afstand te doen van hun identiteit.

Het samenleven kan enkel gerealiseerd worden in een systeem welke op zijn minst rechtvaardig is voor iedereen. Wat heeft het Nederlands democratisch systeem gedaan voor de Moslims opdat zij het gevoel kregen dat zij in veiligheid en rechtvaardigheid leven? Hoe kan men spreken over samen-leven terwijl het systeem tracht de identiteit van de Moslimminderheid weg te vagen en hen dwingt afstand te doen van hun geloof en cultuur? Hoe kan men spreken over samenleven terwijl het systeem de Moslimminderheid behandelt als een gevaarlijk element in de samenleving welke een dreiging zou vormen voor haar waarden? Hoe kan men spreken over samen-leven terwijl het systeem zich niet houdt aan haar verplichting om haar onderdanen hun rechten te geven?

2. Samenleven kan enkel gerealiseerd worden indien alle verschillende partijen daartoe bereid zijn. In de praktijk blijkt dat de Moslimminderheid zich decennialang, zich over het algemeen gehouden heeft aan de basis van het samenleven. Maar hoe zit het met de Nederlandse staat en samenleving? Houden zij zich wel aan de basis van het samenleven? Paul Treanor zegt in zijn raadsadres van 18-01-2008 aan de gemeenteraad van Amsterdam, welke ging over het anti-Islamisme dat heerst in de Nederlandse samenleving, het volgende:

1)      Een groot deel van de autochtone bevolking erkent de Islam niet als een legitieme godsdienst, en ziet het niet als vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Christendom of Jodendom.

2)      Bijna de hele autochtone bevolking ziet de Islam als een per definitie niet-Nederlandse godsdienst, en behandelt zodoende elke Moslim als niet-Nederlander, ongeacht de werkelijke mate van inburgering of assimilatie.

3)      Een groot deel van de autochtone bevolking, wellicht de meerderheid, wil liever niet naast een Moslim wonen, en wil liever geen Moslim als collega, ongeacht de mate van inburgering of assimilatie.

4)      Ongeveer de helft van de autochtone bevolking ziet de Islam als een bedreiging.

5)      Een aanzienlijk deel van de autochtone bevolking, ongeveer één-vijfde, wil de Koran verbieden, wat neerkomt op een Islam-verbod.

6)      Een deel van de autochtone bevolking, misschien één-tiende, wil dat de overheid nagenoeg alle Moslims het land uit zet.

7)      Een klein maar groeiend deel van de autochtone bevolking ziet de aanwezigheid van Moslims als een invasie, met verovering en onderwerping van Nederland als doel. Binnen deze groep, zien sommigen hierin een rechtvaardiging tot gewapend verzet, nu of in de nabije toekomst.

8)      Een niet verwaarloosbaar deel van de autochtone bevolking sympathiseert heimelijk, met aanslagen op moskeeën en Islamitische scholen.

9)      Een klein deel van de autochtone bevolking, maar toch mogelijk enige tienduizenden mensen, wil sowieso geweld gebruiken tegen Moslims, en zal persoonlijk bereid zijn aan gewelddadige acties deel te nemen, indien de omstandigheden zich voordoen.
(http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/anti-Islamisme.html)

Naar aanleiding van deze verklaring van een Nederlandse schrijver, kunnen we dan nog spreken van het rekening houden met de basis van het samen-leven door de Nederlandse staat en samenleving? Is de dreiging en gevaar in de Nederlandse samenleving afkomstig van enkele moslims (als dat al zo is) of is het afkomstig van een grote groep van de bevolking die de Islam en de moslims haat? En hoort volgens het systeem van de democratische waarden de minderheid beschermd te worden tegen de meerderheid of de meerderheid tegen de minderheid?

De moslims in Nederland hebben honderden malen laten zien dat zij zich houden aan wat de Islam hen verplicht, nog voordat er zulke wetten bestonden, namelijk  bij het waarborgen van de veiligheid. Dit werd door Islamgeleerden als volgt beschreven: “Jullie bloed, bezittingen en eer moet worden gerespecteerd”. Deze zin vat honderden regels samen die de relatie tussen Moslims en niet-moslims in dit land regelen. Dit is het standpunt van de Moslims, hoe zit het nu met het standpunt van de Nederlandse samenleving en staat? Willen ze dit? En houden zij zich aan de afspraak?
Wat in dit land gaande is, zoals het maken van repressieve wetten en regels door de politici, het inboezemen van angst voor het Islamitische gevaar waar de media goudgeld aan verdient, en de heersende Islamofobie onder de bevolking; dit alles wijst erop dat de Moslims in dit land aan de rand staan van een nieuwe tragedie, vergelijkbaar met die van Andalusië...

Daarom doen wij een oproep aan ieder weldenkend persoon om zich bewust te zijn van het gevaar en er aan te werken om deze op handen zijnde tragedie te voorkomen voordat het te laat is.

 

Hizb ut Tahrir Europa - Nederland

04-01- 1436h
28-10-2014m

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië