×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 575 niet laden

TwitterFacebookGoogle+    A+A  A-                                                                                                                                                                                                                        Contact - Links - Persmap      

Menu

 

Media Bureau
Pakistan

   
H. 28 Dhoel Hidjaa 1430    
M. 15-12-2009

Een open brief van Hizb ut Tahrir Pakistan aan de ‘oelemaa (geleerden) van Pakistan 

 

O gerespecteerde en geëerde ‘oelemaa (geleerden) van de moslims in Pakistan! Wij groeten jullie middels de groet van Islam, de groet van de mensen van het Paradijs, as salamoe aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoe.

De regering van Zardari, de agent van Amerika, heeft jullie opgeroepen om een fatwa uit te vaardigen over de heiligheid van het bloed van de moslims, en om degenen te veroordelen die dit verspillen. Het is in dit licht dat wij van Hizb ut Tahrir Wilaya (gouvernement) Pakistan, jullie aanspreken middels deze open brief, om jullie te doen herinneren en te adviseren volgens de hadieth van de RasoelAllah (saw): " ‘De Dien is advies'. Toen werd hem gevraagd: ‘Aan wie?'. Hij (saw) antwoordde: ‘Het advies is van Allah, Zijn Boodschapper en Zijn Boek, aan de leiders van de moslims en de gewone mensen'." (Moeslim)

O ‘oelemaa van Pakistan! Jullie zijn de erfgenamen van de profeten en er is groot vertrouwen in jullie gesteld, waarover jullie ondervraagd zullen worden op de Dag des oordeels. Dit vertrouwen betreft het uiteenzetten tegenover de moslims van het Gebod van Allah (swt) in alle aangelegenheden, zowel die in het publieke leven als in het private leven. En volgens dit vetrouwen moet gehandeld worden zonder vrees voor iemand buiten Allah (swt), en zondre verlangen naar iets buiten de Tevredenheid van Allah (swt) en Zijn (swt) beloning.

O ‘oelemaa van Pakistan! Jullie hebben met jullie eigen ogen gezien wat gebeurd is met de moslims van Pakistan, en jullie zien dit nog altijd gebeuren: verschikkelijke misdaden; schendingen van de heiligheid van het bloed van de moslims in Pesjawar, Islamabad, Lahore en Moeltan; het vermoorden van vrouwen en kinderen, de ouderen en de jongeren, zonder onderscheid; het vermoorden op de markten, universiteite en moskeeën; en onophoudelijke bombardementen door de onbemande vliegtuigen van de ongelovige Amerikanen in Waziristan, waar dag en nacht huizen ineenstorten op de hoofden van zij die hen bewonen. Er bestaat geen twijfel betreffende de heiligheid bij Allah (swt) van het bloed van de moslims, en dat het vermoorden van moslims de grootste der zondes is. Allah (swt) zegt:

"En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisaa 4, vers 93)

En volgens een hadieth van RasoelAllah (saw): "Het bloed van een moslims kent bij Allah een grotere heiligheid dan de Ka'aba en haar omgeving, en zo ook zijn eer en zijn bezit, en denk van hem slechts het goede." (Tabarani)

Deze verschrikkelijke misdaden zijn vreemd voor de normen en waarden van de moslims in Pakistan. De moslims in Pakistan staan enkel en alleen bekend om de zuiverheid van hun Dien, en om de zuiverheid van hun zielen en goede harten. Zij zijn ver van deze kwade handelingen, zoals de aarde ver van de sterren is. En hun taqwa (vrees en liefde voor Allah, vert.) weerhoudt hen van de verrichting van zulke verschrikkelijke misdaden, waarvan hun geschiedenis bewijst.

De realiteit van de demonen en duivels die deze misdaden verrichten is duidelijk geworden voor iedereen met ogen. Het is niet langer een geheim voor niemand. Het zijn de ongelovige Amerikanen, de moordenaars van de moslims in Irak, Afghanistan, Palsetina, Somelië en andere moslim landen, met hun Amerikaanse moordenaar-ondernemingen - Xe Services LLC (voorheen Blackwater) en anderen - die achter deze verschrikkelijke misdaden zitten. Het is niet langer een geheim voor niemand dat zij deze misdaden organiseren, en plannen, en ten uitvoer brengen. De mensen hebben hen met eigen ogen gezien, méér dan één keer, terwijl zij ronddoolden op de straten van Islamabad en Lahore. Soms in auto's met geblindeerde ramen, en andere keren met vervalste nummerplaten. Zij zijn gezien geworden terwijl zij de lokale klederdracht dragen, in een poging zichzelf te verbergen. De politie heeft hen gearresteerd, méér dan één keer, in sommigen van deze auto's. Maar dan intervenieerde de Amerikaanse ambassade en haar agent de regering van Zardari om de opdracht te geven tot hun onmiddelijke vrijlating.

Deze ongelovige criminelen zouden nooit in staat zijn geweest hun verschrikkelijke misdaden te verrcihten ware het niet voor het verraad van Zardari en zijn regering van agenten. Want zij brachten hen (de misdadigers, vert.) naar hier en boden hen iedere hulp. Het is vanwege hun verraad dat de moslims in Pakistan ook in de toekomst bloot zullen staan aan verdere misdaden als moord en vernietiging. Tenzij de moslims in Pakistan de ongelovigen uitzetten, tezamen met hun agenten die met hen samengespannen hebben.

O ‘oelamaa van Pakistan! Inderdaad, het verraad van Zardari en andere Amerikaanse agenten in de regering, en hun plotten en plannen tegen het bloed van de moslims en hun heiligheden, is geopenbaard! Maar alhoewel zij open bloot staan, in schande, keren zij niet terug naar hun Heer om samen met de Oemma te staan om het inititief te nemen en de ongelovige Amerikanen uit te zetten. Integendeel, zij zij willen jullie vervuilen met hun misdaden en zij willen jullie verantwoordelijk maken voor het pure bloed dat verspild en en nog zal worden. Zij willen jullie dwingen door middel van intimidatie, overtuiging, misleiding en valse spelletjes, zodat jullie naar buiten zullen komen met een fatwa die hun voorbije en toekomstige misdaden zal rechtvaardigen. Waardoor hun meester Amerika gereinigd zal worden van deze misdaden, en de moedjahiddien (strijders in naam van Allah) ervan beschuldigd zullen worden, middels het voorwendsel van "bevechten van terrorisme". Een slap excuus zoals iedereen weet. Als jullie hen gehoorzamen dan zullen zij jullie verantwoordelijk maken voor al het heilige bloed dat zij zullen verspillen en al de heiligheden die zij zullen onteren. Wees derhalve bewust en sta op tegen hen, zoals de nobele ‘oelemaa van voor jullie tijd deden, zelfs als jullie dit opstaan met jullie lebvens zullen moeten bekopen. Want de dood in gehoorzaamheid tegenover Allah (swt) is beter dan het leven in ongehoorzaamheid tegenover Hem (swt). En het woord van waarheid is de grootste Djihaad. RasoelAllah (saw) heeft gezegd: "Voorwaar, de grootste djihaad is het woord van waarheid gesproken tegen een onrechtvaardige heerser". (Al Misjkat)

En RasoelAllah (saw) heeft gezegd: "De meester der martelaren is Hamza ibn Moettalib, en de man die tegenover een onrechtvaardige heerser staat, hem het goede gebiedt en het kwade verbiedt, en (hiervoor) door hem gedaan wordt" (Ahmad)

O eerwaardige ‘oelemaa! Als jullie doen wat zij willen dat jullie doen, en Allah (swt) verhoedde dit, dan zullen jullie door jullie fatwa delen in hun misdaad en hen en de ongelovigen helpen tegen het bloed en de heiligheden van de moslims. En voor wat betreft degenen die reeds gevallen zijn voor de misleidingen van de regering en deze zonde reeds begaan hebben, zoek vergiffenis en zeg brutaal de waarheid ter compensatie (van de zonde, vert.). Zonder twijfel kennen jullie de ernst van deze zonde!

O ‘oelemaa van Pakistan! Het uitvaardigen van zo een dergelijke fatwa is niet enkel een verschrikkelijke misdaad. Stil blijven met betrekking ertot is eveneens een misdaad. Want het is de plicht voor de ‘oelemaa om het woord van waarheid te spreken. En zoals jullie weten behoort het verhullen van de waarheid tot de ergste zondes. Allah (swt) zegt:

"Voorzeker, degenen, die hetgeen Wij aan tekenen en leiding hebben nedergezonden, verbergen, nadat Wij zein het Boek aan de mensen duidelijk hebben gemaakt, zijn het, die Allah vervloekt en zij die het recht hebben te vervloeken, vervloeken hen ook. Maar zij, die berouw hebben en zich beteren en (de Waarheid) verkondigen, dezen zijn het, tot wie Ik Mij met vergiffenis wend - Ik ben Berouwaanvaardend, Genadevol." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 159 - 160)

"Voorzeker, zij, die datgene verbergen, wat Allah heeft geopenbaard, namelijk het Boek en het voor een geringe prijs verruilen, vullen hun buik met niets, dan Vuur. Allah zal op de Dag der Opstanding niet tot hen spreken, noch zal Hij hen rein achten. Er wacht hun een pijnlijke straf. Zij zijn het, die dwaling in ruil voor leiding hebben aanvaard en straf voor vergiffenis. Hoe groot is hun overmoed tegenover het Vuur!" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 174 - 175)

Het Hoekm Sjar'i (Goddelijk Oordeel) op ieder van jullie is dat jullie weigeren om deze en gelijksoortige fatawa (meervoud van fatwa, vert.) uitvaardigen. Voorwaar, het Hoekm Sjari'i op jullie is dat jullie een fatwa uitvaardigen (die oproept) om de ongelovige Amerikanen uit te zetten uit deze zuivere Islamitsche landen en om de verraders die hen gebracht hebben - Zardari en zijn regering - te ontwortelen.

O ‘oelemaa van Pakistan! Amerika is een openlijke ongelovige vijand van de moslims. De Amerikanen plotten dag en nacht tegen de moslims. En zij zullen nooit tevreden zijn met de moslims, ongeacht het aantal concessies dat hen gegeven wordt betreffende de heiligheden van de moslims. Allah (swt) zegt:

"En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 120)

"En zij zullen niet ophouden, u te bevechten, totdat zij u van uw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 217)

Het Hoekm Sjar'i op jullie is dat jullie opstaan als één, jullie stemmen verheffen om de uitzetting van de Amerikanen te eisen. Niet enkel uit Pakistan maar uit al de landen van de moslims. En om de moslims in het algemeen, en het Pakistaanse leger in het bijzonder, te mobiliseren om hun mede-moslims in Afghanistan te steunen. Zodat de ongelovigen terugtrekken, verslagen en vernederd.

O ‘oelemaa van Pakistan! Het lijden van de moslims vandaag de dag in Pakistan en andere moslimlanden, de bezetting van moslimlanden, de ontering van heiligdommen, de aanval op onze eer, de plundering van onze rijkdommen en middelen, en de ontberingen in alle moslimlanden; deze en alle andere kwellingen die de moslims doen lijden zijn het resultaat van de afwezigheid van de Islamitische Staat, de Islamitische Khilafa, en de afwezigheid van de Khalifa. RasoelAllah (saw) heeft gezegd: "De imaam is een schild, van waarachter gevochten wordt en waardoor men beschermd wordt". (Boechari)

Het is jullie plicht om de hand te nemen van de oprechten die oproepen tot Islam en een tweede Rechtgeleide Khilafa, zoals is aangekondigd door RasoelAllah (saw), en welke nu in het zicht is, niet verder weg dan een knipoog; en waardoor de Wetten van Allah (saw) tenuitvoergebracht zullen worden; en waardoor de grenzen en de zielen beschermd zullen worden, en waardoor de valse plannen van de ongelovigen in hun eigen gezichten zullen ontploffen.

"Voorzeker, hierin is een duidelijke boodschap voor mensen die Allah aanbidden." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anbiyaa 21, vers 106)

Hizb ut Tahrir Pakistan

 

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.hizb-ut-tahrir.info

Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Algemeen

Amerika, Europa & Australië

Midden-Oosten & Noord Afrika

Azië